Duyên

Yuri XIV, Robert XIV, Yuri, Robert +25% ATK

Yuri XIV, New Mr.Karate, Extreme Mr.Karate II +25% ATK

Yuri XIV, Mai Shiranui XIV, Mary XIV +25% ATK

Duyên ngầm

 

Kỹ năng

Tăng 30% sát thương tuyệt kĩ cho võ sĩ Cực Hạn, tăng 40% công thủ của chính bản thân, sát thương tuyệt kĩ, tỷ lệ chí mạng và 20% tỷ lệ kháng sát thương, bản thân miễn sát thương phản đòn. Khi bản thân ra trận, ở lượt 1 sẽ miễn giảm nộ, tăng 40% siêu kháng sát thương, và chắn chắn tung độc chiêu. Nếu đồng minh hoặc bản thân bị đánh trong lượt này và nếu ở lượt trước đó bản thân chưa tung tuyệt kĩ, sẽ ngay lập tức kích hoạt “Phản công” nhưng chỉ gây ra 60% sát thương và không phục hồi nộ của mục tiêu. Mỗi đòn tấn công nhận được 2 điểm “Cực hạn” (tối đa 100 điểm), cứ mỗi võ sĩ phe ta tung tuyệt kĩ, tăng thêm 2 điểm (nếu là võ sĩ cực hạn lưu tung tuyệt kĩ, tăng thêm 4 điểm), mỗi lượt tích được tối đa 10.
– Bất cứ khi nào lượt phe ta bắt đầu, nếu có võ sĩ bên phe ta bị khống chế thì, ngay lập tức xóa trạng thái xấu của bản thân, tăng 20% tốc độ hồi nộ (1 hiệp) và khôi phục 300 nộ.
– Ngẫu nhiên gây 1 địch (bỏ qua miễn khống) và thêm “Thanh tẩy” cho mục tiêu (1 hiệp, công giảm 30%, bỏ qua miễn khống, không thể giải trừ).
Sẽ không chết khi nhận sát thương chí mạng, xóa trạng thái xấu, hồi 40% máu và 300 nộ, tăng vĩnh viễn 40% kháng tuyệt kĩ và độc chiêu (không cộng dồn), và ngay lập tức vào trạng thái không thể chọn (khi trên sân còn đồng đội hiệu ứng này có hiệu lực đến đầu lượt sau) và kích hoạt 1 lần phản công, hiệu ứng này có thể được kích hoạt tối đa 2 lần mỗi trận.

Tấn công đơn thể, nhận thêm 2 điểm “Cực hạn”, hút mục tiêu 200 nộ và 15% HP. Tăng 50% tỷ lệ xuất độc chiêu (2 lượt). Trong một hiệp, khi bị giảm nộ (ngoại trừ tung tuyệt kĩ), ngay lập tức phục hồi 200 nộ và 20% máu. Thêm “Cơ thể thép” cho võ sĩ có %HP thấp nhất , ưu tiên không có “Cơ thể thép” ( tỷ lệ miễn sát thương, kháng sát thương tuyệt kĩ và độc chiêu, không thể giải trừ).
Tấn công đơn thể, nhận 3 điểm “Cực hạn”, hút 250 nộ và 20% HP. Tăng 70% tỷ lệ xuất độc chiêu (2 lượt). Khi bị giảm nộ (ngoại trừ tuyệt kỹ) hồi lại 250 nộ và 30% HP. Thêm “Cơ thể thép” cho võ sĩ có %HP thấp nhất (tăng 20% kháng sát thương, kháng sát thương độc chiêu, kháng sát thương tuyệt kỹ, 2 lượt, không thể giải). Mỗi khi tấn công giảm 10 nộ.

Tấn công đơn thể, tăng 20% ​​tỷ lệ sát thương của bản thân, tỷ lệ kháng sát thương và 30% sức chí mạng. Nhận thêm 2 “Cực Hạn”. Nếu tỷ lệ kháng sát thương của mục tiêu cao hơn bản thân, gây thêm 25% sát thương. Khiến mục tiêu “chảy máu” trong 2 hiệp (sát thương không hồi lại nộ). Nếu có “Đột kích”, gây ra hiệu ứng “Phá giáp” lên mục tiêu (giảm 50% thủ và 20% kháng tuyệt kĩ, không thể giải trừ, duy trì 2 hiệp). Nếu tuyệt kĩ lần này không phải là phản kích và số điểm “Cực hạn lưu” vượt 50 điểm, thì có khả năng tất cả được tiêu hao (mỗi điểm có 0,5% xác suất kích hoạt thêm “Chí mạng tối thượng”, sát thương lần này sẽ tăng gấp đôi, crit thông thường vẫn có thể được kích hoạt cùng lúc).
Tấn công đơn thể. Tăng 30% tỉ lệ sát thương và kháng sát thương. Tăng 40% tỷ lệ chí mạng. Nhận 3 điểm “Cực Hạn Lưu”. Nếu tỷ lệ kháng sát thương của mục tiêu cao hơn bản thân, sẽ gây thêm 40% sát thương. Gây hiệu ứng chảy máu lên mục tiêu (2 lượt, không gây hồi nộ địch). Nếu bản thân đang có hiệu quả “Cường tập”, sẽ gây hiệu quả “Phá giáp” lên mục tiêu trong 2 lượt (giảm 50% thủ và 20% kháng sát thương tuyệt kỹ, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải). Gây thêm sát thương bằng 15% HP hiện tại của mục tiêu. Gây 40% sát thương lan lên mục tiêu bị đánh dấu “thanh tẩy”. Giải trạng thái khống chế cho 1 đồng đội (ưu tiên người bị khống chế, chỉ kích hoạt mỗi lượt 1 lần). Nếu tung tuyệt kỹ mà không phải là phản kích và số điểm “Cực hạn lưu” vượt 50 điểm, sẽ có xác suất tiêu toàn bộ điểm Cực hạn lưu (xác suất 0.7% mỗi 1 điểm) để kích hoạt “Cực hạn chí mạng” (tăng gấp ba sát thương lần này, chắc chắn gây chí mạng).
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 35% tỷ lệ kháng sát thương và sát thương, 50% tỷ lệ chí mạng. Nhận 5 điểm “Cực hạn lưu”. Nếu tỷ lệ kháng sát thương của mục tiêu chính lớn hơn bản thân, nhận thêm 40% sát thương (không thể giải) và đòn tấn công này bỏ qua 30% kháng sát thương của mục tiêu. Gây hiệu ứng “Chảy máu” lên mục tiêu (2 lượt, không gây hồi nộ). Nếu bản thân đang có hiệu quả “Cường tập”, sẽ gây hiệu quả “Phá giáp” lên mục tiêu trong 2 lượt (giảm 50% thủ và 20% kháng sát thương tuyệt kỹ, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải). Gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa. Gây 40% sát thương lan lên mục tiêu bị đánh dấu “thanh tẩy”. Khi vào trận, trước khi tung tuyệt kỹ lần đầu nhận 80 điểm “Cực hạn lưu”, và 50 điểm “Cực hạn lưu” mỗi khi trúng đòn (cần mở nhị môn). Giải trạng thái khống chế cho 1 đồng đội (ưu tiên người bị khống chế, chỉ kích hoạt mỗi lượt 1 lần). Nếu đòn tấn công này không phải là phản công và điểm “Cực hạn lưu” trên 50, có xác xuất tiêu toàn bộ điểm “Cực hạn lưu” (1% mỗi điểm) để kích hoạt Smax giữ lại tất cả hiệu ứng của tuyệt kỹ ban đầu và tăng thêm 30% tỷ lệ chí mạng và xuyên giáp. “Cực hạn chí mạng”: x3 toàn bộ sát thương gây ra từ tuyệt kỹ (khi “Cực hạn chí mạng” được kích hoạt, vẫn có thể kích hoạt chí mạng bình thường cùng 1 lúc)..

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1898

Comments

No Comments

Leave a Reply