Duyên

Yumi, Homura, Hikage, Asuka +25% ATK

Yumi, Kula, Kula XIV +25% HP

Yumi, Angel XIV, Mai shiranui XIV, Shermie 2002UM +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng bản thân tỉ lệ kháng sát thương và tỉ lệ đỡ đòn, võ sĩ Senran Kagura khác nhận 20% hiệu quả; tăng bản thân 30% công thủ, siêu kháng sát thương, 20% tỉ lệ khống chế và 40% kháng sát thương tuyệt kĩ và tỉ lệ chặn chí mạng; bản thân miễn dịch đóng băng; khi vào trận tăng bản thân 80% tỉ lệ né đòn, trị số này mỗi lượt giảm 8%, tối thiểu đến 40%. Vào trận 2 lượt đầu bản thân tăng thêm 100% tỉ lệ miễn khống, miễn dịch giảm nộ, chắc chắn phát động độc chiêu; bản thân sau khi tung độc chiêu hoặc tuyệt kĩ nếu HP thấp hơn 20% thì hồi 20% HP đã mất; mỗi lần khi phe ta bắt đầu lượt, giảm toàn thể phe địch 5% tỉ lệ miễn khống (có thể cộng dồn, không thể hóa giải, kéo dài đến khi Yumi chết); khi địch ta hai phe bắt đầu lượt có 40% tỉ lệ ngẫu nhiên “đóng băng” 2 võ sĩ phe địch 1 lượt và hấp thu 200 nộ, đối với võ sĩ bị đóng băng gây thêm “độn hóa” (công và tỉ lệ cường hóa sát thương giảm 45%, kéo dài 1 lượt). Khi bắt đầu lượt phe địch, tổng số tầng “dấu ấn sương tuyết” trên sân đối phương đạt 3 tầng trở lên thì phát động “Mệnh khu” (hóa giải bản thân debuff và hóa đá, hồi toàn bộ HP và nộ, khiến thủ bản thân giảm về 0, bản thân vĩnh viễn nhận thêm 20% siêu kháng sát thương, 20% tỉ lệ khống chế, 15% tốc độ hồi nộ, 100% gây hiệu quả đóng băng 1 lượt lên toàn thể phe địch) và khi phe ta bắt đầu lượt kế tiếp thực hiện biến thân. Nhận 2 (khi phe địch vào trận 1 người là 1) lần “khúc xạ băng” (khi chịu sát thương chí tử sẽ không tử vong, hồi 100% HP và hóa giải bản thân debuff và hóa đá, trong 1 lượt khiến người tấn công giúp bản thân chia sẻ 100% sát thương, sát thương chia sẻ giảm 0%, khi HP hắn về 1 dừng chia sẻ).
Tăng bản thân tỉ lệ kháng sát thương và tỉ lệ đỡ đòn, võ sĩ Senran Kagura khác nhận 20% hiệu quả và tăng tất cả võ sĩ Senran Kagura phe ta 40% kháng sát thương thiêu đốt; tăng bản thân 40% công thủ, siêu kháng sát thương, 25% tỉ lệ khống chế và 50% kháng sát thương tuyệt kĩ và tỉ lệ chặn chí mạng; bản thân và 1 võ sĩ Senran Kagura ngẫu nhiên phe ta miễn dịch đóng băng; khi vào trận tăng bản thân 80% tỉ lệ né đòn, trị số này mỗi lượt giảm 5%, tối thiểu đến 30%. Vào trận 2 lượt đầu bản thân tăng thêm 100% tỉ lệ miễn khống, miễn dịch giảm nộ, chắc chắn phát động độc chiêu; bản thân sau khi tung độc chiêu hoặc tuyệt kĩ nếu HP thấp hơn 20% thì hồi 20% HP đã mất; mỗi lần khi phe ta bắt đầu lượt, giảm toàn thể phe địch 5% tỉ lệ miễn khống (có thể cộng dồn, không thể hóa giải, kéo dài đến khi Yumi chết), nếu có võ sĩ Senran Kagura ngoại trừ bản thân thì hồi bản thân 200 nộ; khi địch ta hai phe bắt đầu lượt có 40% tỉ lệ ngẫu nhiên “đóng băng” 2 võ sĩ phe địch 1 lượt và hấp thu 200 nộ, đối với võ sĩ bị đóng băng gây thêm “độn hóa” (công và tỉ lệ cường hóa sát thương giảm 45%, kéo dài 1 lượt). Khi bắt đầu lượt phe địch, tổng số tầng “dấu ấn sương tuyết” trên sân đối phương đạt 3 tầng trở lên thì phát động “Mệnh khu” (hóa giải bản thân debuff và hóa đá, hồi toàn bộ HP và nộ, khiến thủ bản thân giảm về 0, bản thân vĩnh viễn nhận thêm 20% siêu kháng sát thương, 20% tỉ lệ khống chế, 15% tốc độ hồi nộ, 100% gây hiệu quả đóng băng 1 lượt lên toàn thể phe địch) và khi phe ta bắt đầu lượt kế tiếp thực hiện biến thân. Nhận 3 (khi phe địch vào trận 1 người là 1) lần “khúc xạ băng” (khi chịu sát thương chí tử sẽ không tử vong, hồi 100% HP và hóa giải bản thân debuff và hóa đá, trong 1 lượt khiến người tấn công giúp bản thân chia sẻ 100% sát thương, sát thương chia sẻ giảm 0%, khi HP hắn về 1 dừng chia sẻ).

Tấn công một hàng ngang, vĩnh viễn tăng bản thân 30% tỉ lệ độc chiêu và 20% tỉ lệ miễn khống (có thể cộng dồn 3 lần, không thể hóa giải).
Có 40% tỉ lệ đóng băng mục tiêu hàng sau, nếu đóng băng thành công thì khiến hắn thêm 1 tầng “dấu ấn sương tuyết”; khiến 1 võ sĩ ngẫu nhiên phe địch có “dấu ấn sương tuyết” tăng thêm 1 tầng.
Tấn công một hàng ngang, bản thân hồi 250 nộ, vĩnh viễn tăng bản thân 35% tỉ lệ độc chiêu và 30% tỉ lệ miễn khống (có thể cộng dồn 3 lần, không thể hóa giải). Có 60% tỉ lệ đóng băng mục tiêu hàng sau, nếu đóng băng thành công thì khiến hắn thêm 1 tầng “dấu ấn sương tuyết”; khiến 1 võ sĩ ngẫu nhiên phe địch có “dấu ấn sương tuyết” tăng thêm 1 tầng; gây sát thương thêm lên mục tiêu bằng số “dấu ấn sương tuyết” toàn thể phe địch x 3% HP tối đa của hắn.

Tấn công toàn thể phe địch, tăng bản thân 20% cường hóa sát thương kháng sát thương, lực chặn chí mạng, lực đỡ đòn và tỉ lệ chặn chí mạng; gây sát thương thêm lên tất cả mục tiêu đánh trúng bằng 20% HP tối đa; hóa giải trạng thái xấu bản thân. Có 50% tỉ lệ đóng băng ngẫu nhiên 3 mục tiêu (1 lượt), mục tiêu bị đóng băng tốc độ hồi nộ giảm 15%, và thêm 1 tầng “dấu ấn sương tuyết” (mỗi tầng dấu ấn sương tuyết giảm 5% tỉ lệ miễn khống cùng với 2% siêu cường hóa sát thương và 3% siêu kháng sát thương, không thể hóa giải, kéo dài đến khi Yumi chết); trong 1 lượt, khi mục tiêu có dấu ấn sương tuyết tấn công hồi bản thân 7% HP đã mất, sát thương gánh chịu giảm 15%.
Tấn công toàn thể phe địch, tăng bản thân 30% cường hóa sát thương kháng sát thương, lực chặn chí mạng, lực đỡ đòn và tỉ lệ chặn chí mạng; gây sát thương thêm lên tất cả mục tiêu đánh trúng bằng 25% HP tối đa; hóa giải trạng thái xấu bản thân. Có 50% tỉ lệ đóng băng ngẫu nhiên 3 mục tiêu (1 lượt), mục tiêu bị đóng băng tốc độ hồi nộ giảm 20%, và thêm 1 tầng “dấu ấn sương tuyết” (mỗi tầng dấu ấn sương tuyết giảm 5% tỉ lệ miễn khống cùng với 2% siêu cường hóa sát thương và 3% siêu kháng sát thương, không thể hóa giải, kéo dài đến khi Yumi chết); trong 1 lượt, khi mục tiêu có dấu ấn sương tuyết tấn công hồi bản thân 7% HP đã mất, sát thương gánh chịu giảm 15%; hóa giải trạng thái xấu cho 2 người ngẫu nhiên bị đóng băng phe ta.
Tấn công một địch, lan tỏa tất cả kẻ địch trừ hắn 60% sát thương, tăng bản thân 35% cường hóa sát thương kháng sát thương, lực chặn chí mạng, lực đỡ đòn và tỉ lệ chặn chí mạng; gây sát thương thêm lên tất cả mục tiêu đánh trúng bằng 25% HP tối đa; hóa giải trạng thái xấu bản thân. Có 50% tỉ lệ đóng băng ngẫu nhiên 3 mục tiêu (1 lượt), mục tiêu bị đóng băng tốc độ hồi nộ giảm 25%, và thêm 1 tầng “dấu ấn sương tuyết” (mỗi tầng dấu ấn sương tuyết giảm 5% tỉ lệ miễn khống cùng với 2% siêu cường hóa sát thương và 3% siêu kháng sát thương, không thể hóa giải, kéo dài đến khi Yumi chết); trong 1 lượt, khi mục tiêu có dấu ấn sương tuyết tấn công hồi bản thân 7% HP đã mất, sát thương gánh chịu giảm 15%; hóa giải trạng thái xấu cho 2 người ngẫu nhiên bị đóng băng phe ta và giúp ngẫu nhiên 1 người trong đó miễn dịch đóng băng 1 lượt. Nếu võ sĩ phe địch có “dấu ấn sương tuyết” đạt 8 tầng, thì phát động hiệu quả “độ không tuyệt đối” lên 1 người ngẫu nhiên (bỏ qua khiên chắn mục tiêu, giới hạn sát thương, hiệu ứng miễn tử, lập tức gây sát thương lên mục tiêu bằng HP hiện tại của hắn, sát thương này không bị hiệu quả tăng giảm sát thương ảnh hưởng, sau khi kích hoạt trong 2 lượt sẽ không kích hoạt lần nữa).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 872

Comments

No Comments

Leave a Reply