Duyên

Yashiro, Chris, Shermie +20% ATK
Yashiro, Orochi Yashiro +20% HP
Yashiro, Chang, Yamazaki, Clark +20% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Khi chết có tỷ lệ hồi sinh thành Orochi Yashiro, nhận gấp đôi số nộ.
Khi chết có tỷ lệ hồi sinh thành Orochi Yashiro, nhận gấp đôi số nộ.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 20% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 80% tỷ lệ đỡ đòn.
Tấn công hàng ngang, tăng bản thân 50% tỷ lệ đỡ đòn và tăng hàng trước 20% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt). Giảm 30% kháng sát thương khi đánh vào Orochi Yashiro.
Tấn công hàng ngang, tăng bản thân 50% tỷ lệ đỡ đòn và tăng hàng trước 20% tỷ lệ đỡ đòn. Giảm 50% kháng sát thương khi đánh vào Orochi Yashiro. Có 30% chuyển dạng tuyệt kỹ thành tuyệt kỹ của Orochi Yashiro.
Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 383

Comments

No Comments

Leave a Reply