Duyên

Whip, Vice, Mature, Shermie Lôi, Chizuru +20% ATK

Whip, Heidern, Clark, Ralf, Leona +20% HP

Whip, K’, Krizalid +20% ATK

Duyên ngầm

Leona, Heidern, K’

Kỹ năng

Tăng chí mạng bản thân. Bắt đầu lượt 4, giải hiệu ứng bất lợi bản thân và hồi 500 nộ.
Tăng chí mạng bản thân. Bắt đầu lượt 4, giải hiệu ứng bất lợi bản thân và hồi 1000 nộ.

Tấn công đơn mục tiêu. Tăng hiệu ứng “Sinh sự” (Tăng 8% ST lên mục tiêu có HP cao hơn 50%). Kể từ lượt 4, đổi thành hiệu ứng “Sự sinh” (Tăng 8% ST lên mục tiêu có HP thấp hơn 50%).
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 15% tỷ lệ chí mạng bản thân. Tăng hiệu ứng “Sinh sự” (Tăng 12% ST lên mục tiêu có HP cao hơn 50%). Kể từ lượt 4, đổi thành hiệu ứng “Sự sinh” (Tăng 12% ST lên mục tiêu có HP thấp hơn 50%).

Tấn công mục tiêu có ATK cao nhất phe địch, giảm 30% ATK, DEF của hắn. Kể từ lượt 4, tấn công mục tiêu có HP thấp nhất, giảm 30% ATK, DEF mục tiêu đó, tăng 12% tỷ lệ chí mạng cho lần tuyệt kỹ này.
Tấn công mục tiêu có ATK cao nhất phe địch, giảm 35% ATK, DEF của hắn. Kể từ lượt 4, tấn công mục tiêu có HP thấp nhất, giảm 35% ATK, DEF mục tiêu đó, tăng 20% tỷ lệ chí mạng cho lần tuyệt kỹ này.
Tấn công mục tiêu có ATK cao nhất phe địch, giảm 40% ATK, DEF của hắn. Kể từ lượt 4, tấn công mục tiêu có HP thấp nhất, giảm 40% ATK, DEF mục tiêu đó, tăng 30% tỷ lệ chí mạng và 30% tỷ lệ choáng cho lần tuyệt kỹ này.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 968

Comments

No Comments

Leave a Reply