Liên hệ nạp thẻ:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005727825114

Nguyên liệu để tăng cấp VIP là $ !!!!

VIP

Kim cương

Tiền ($)

18

800.000

22.198

17

500.000

11.198

16

300.000

6.659

15

200.000

4.439

14

120.000

2.659

13

60.000

1.329

12

30.000

659

11

20.000

439

10

15.000

329

9

10.000

219

8

7.000

155

7

5.000

110

6

3.000

65

5

2.000

44

4

1.000

21

3

600

14

2

300

7

1

45

1

Các lợi ích của các cấp VIP tương ứng:

Vip 1: 

 • Gói quà vip 1: Alluring Mai.

 • Mua giới hạn thể lực 3 lần.

 • Thời gian hồi điểm kỹ năng còn 2 phút/điểm.

 • Mua vàng giới hạn 5 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 1 lần.

Vip 2:

 • Gói quà vip 2: 10 chìa rương thần.

 • Kích hoạt gói lợi tức Bạc ( 100kc/ngày).

 • Mua giới hạn thể lực 4 lần.

 • Mua vàng giới hạn 7 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 2 lần.

Vip 3:

 • Gói quà nâng cấp: 40 mảnh Alluring Mai.

 • Thời gian hồi điểm kỹ năng còn 1 phút/điểm.

 • Mua giới hạn thể lực 5 lần.

 • Mua vàng giới hạn 9 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 2 lần.

Vip 4:

 • Gói quà nâng cấp: 80 mảnh Alluring Mai.

 • Kích hoạt gói Siêu lợi tức vàng ( 100kc/ngày).

 • Mở tính năng quét màn nhanh.

 • Mua vàng giới hạn 12 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 2 lần.

 • Mua giới hạn thể lực 6 lần.

Vip 5:

 • Gói quà nâng cấp: 40 mảnh Alluring Mai và hồn hiệu / hồn sách.

 • Bỏ qua nhanh tháp thử nghiệm.

 • Mở khóa nhiệm vụ tiêu kim cương.

 • Mua giới hạn thể lực 7 lần.

 • Mua vàng giới hạn 16 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 3 lần.

Vip 6:

 • Gói quà nâng cấp: Hồn vũ khí Alluring Mai.

 • Bỏ qua nhanh trong đấu trường.

 • Mua giới hạn thể lực 8 lần.

 • Mua vàng giới hạn 20 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 3 lần.

Vip 7:

 • Gói quà nâng cấp: 100 mảnh Alluring Mai và Avatar.

 • Nâng cấp sao võ sĩ lấy 208 mảnh vạn năng.

 • Điểm tháp thử nghiệm tăng 10%.

 • Mua giới hạn thể lực 9 lần.

 • Mua vàng giới hạn 25 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 3 lần.

Vip 8:

 • Gói quà vip 8: Vice XIII- Kensou XIII

 • Mỗi ngày nhận 1 chìa rương thần.

 • Mua giới hạn thể lực 10 lần.

 • Mua vàng giới hạn 30 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 3 lần.

 • Thời gian làm mới trong đấu trường giảm còn 2 phút.

Vip 9:

 • Gói quà vip 9: 80 mảnh Vice XIII- Kensou XIII

 • Thời gian hồi điểm kỹ năng còn 5 giây/điểm.

 • Mua giới hạn thể lực 11 lần.

 • Mua vàng giới hạn 35 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 3 lần.

Vip 10:

 • Gói quà nâng cấp: Rương tăng đẳng (ĐẢ), hồn hiệu, hồn sách

 • Mỗi ngày nhận 1 điểm thiên phú.

 • Quét bí truyện nhanh.

 • Mua giới hạn thể lực 12 lần.

 • Mua vàng giới hạn 40 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 4 lần.

Vip 11:

 • Thời gian chờ đánh tháo xe vàng còn 1 phút.

 • Gói quà vip 11: Skin và HVK Vice XIII- Kensou XIII

 • Mua giới hạn thể lực 13 lần.

 • Mua vàng giới hạn 50 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 4 lần.

Vip 12:

 • Gói quà vip 12: 180 mảnh Vice XIII- Kensou XIII

 • Điểm tháp thử nghiệm tăng 15%.

 • Mua giới hạn thể lực 14 lần.

 • Mua vàng giới hạn 60 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 4 lần.

Vip 13:

 • Gói quà nâng cấp: 150 mảnh Athena Idol- Army Ralf

 • Mỗi ngày nhận 1 mảnh vạn năng.

 • Mua giới hạn thể lực 15 lần.

 • Mua vàng giới hạn 80 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 5 lần.

 • Thời gian làm mới trong đấu trường giảm còn 1 phút.

Vip 14:

 • Gói quà nâng cấp: 180 mảnh Athena Idol- Army Ralf

 • Điểm tháp thử nghiệm tăng 20%.

 • Mua giới hạn thể lực 16 lần.

 • Mua vàng giới hạn 100 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 5 lần.

Vip 15:

 • Gói quà vip 15: Skin và HVK Athena Idol- Army Ralf

 • Mở nhiệm vụ rương phím đỏ.

 • Mua giới hạn thể lực 17 lần.

 • Làm mới màn khó thêm 5 lần.

 • Mua vàng giới hạn 160 lần.

Vip 16:

 • Gói quà nâng cấp: 150mvn

 • Vượt tháp thử nghiệm lên tầng 56.

 • Có thể nhận thể lực vào 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Vip 17:

 • Gói quà vip 17: 2 chip đỏ, rune đỏ tự chọn.

 • Xóa bỏ thời gian chờ trong đấu trường.

Vip 18:

 • 2 viên tinh tú đỏ và 8888 nguyên liệu nâng

 • Vượt tháp thử nghiệm lên tầng 56.

Published
Categories Nguyên liệu
Views 3950

Comments

No Comments

Leave a Reply