Duyên

Vanessa XIV, Luong, Eli XI +25% ATK

Vanessa XIV, Iori XIV, Orochi Shermie 2002UM +25% ATK

Vanessa XIV, Terry 2003, Angel +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng sát thương tấn công cơ bản, 40% sát thương, kháng sát thương, sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ. Lượt đầu tiên, miễn nhiễm giảm nộ, choáng, câm lặng, cấm độc chiêu và chắc chắn tung độc chiêu. Khi bị “Cấm độc chiêu” tăng 35% tỷ lệ sát thương và kháng sát thương (có thể cộng đồn với các hiệu ứng khác). Thêm hoặc làm mới “Phong ấn Bướm” cho tất cả các đòn tấn công (2 lượt, gây chảy máu bằng 8% HP tối đa, không thể xóa bỏ, bỏ qua miễn khống), nếu mục tiêu chính đã có “Phong ấn Bướm” gây hiệu ứng này lên mục tiêu chưa có “Phong ấn Bướm”. Mục tiêu có “Phong ấn Bướm” di chuyển, hồi bản thân 80 nộ và tăng 5% sát thương (tối đa 30%, làm mới khi đến lượt địch). Giới hạn nộ được tăng lên 2000, tăng 30% tốc độ hồi nộ và tốc độ hồi nộ sẽ không bị giảm xuống dưới 60%. Bản thân khi dưới 1000 nộ, miễn nhiễm hiệu ứng “Giảm nộ”. Mỗi khi nộ giảm lập tức hồi 500-20% lượng nộ hiện tại (không tính nộ giảm khi tung tuyệt kỹ). Khi HP bản thân thấp hơn 50% hồi lại 35% HP tối đa, đồng thời tăng 30% tỷ lệ kháng sát thương và 20% sát thương (1 lượt), kích hoạt mỗi lượt 1 lần. Nhận sát thương chí tử, tăng 50% sát thương và lập tức “Ẩn thân” trong 1 lượt, có thể kích hoạt 2 lần. Khi tiêu thụ đủ 5000 nộ, bản thân có thể biến thành một con “Bướm” trong 1 lượt thêm. Trong thời gian “Chuyển hóa Bướm” bản thân bị “Cấm độc chiêu”, độc chiêu bị cấm không được coi là 1 hiệu ứng khống chế và không thể giải và đòn đánh bỏ qua giới hạn sát thương. Trong thời gian này, trong lượt địch bản thân không thể chọn làm mục tiêu, mỗi khi vào trang thái “Chuyển hóa Bướm” ngay lập tức xóa hiệu ứng xấu hồi 400 nộ và 50% HP, đồng thời giải 20% HP hiệu ứng “Bại huyết”.

Hồi phục bản thân 30% HP và 200 nộ. Gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa của mục tiêu chính, hấp thụ 25% tỷ lệ kháng sát thương. Gây 30% hiệu ứng “Bại huyết” lên mục tiêu chính. Trong các lượt tiếu theo nếu bản thân bị “cấm độc chiêu” đòn tấn công cơ bản cũng có thể gây “Bại huyết”, đồng thời bản thân được miễn nhiễm “Câm lặng” và “Choáng” (1 lượt).
Tấn công 1 mục tiêu duy nhất, nhận 1 “Kén bướm” (tối đa 5 kén) tích kén để nhận hiệu ứng thêm.
1. Đòn đánh gây thêm 60% sát thương lên mục tiêu chính.
2. Đòn đánh gây thêm 35% sát thương lên những kẻ địch đứng cạnh mục tiêu chính (sát thương không gây hồi nộ).
3. Đòn đánh sẽ tiêu hao 1 “Kén bướm”, hồi 200 nộ vào lượt kế tiếp.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% công thủ và sát thương tuyệt kỹ. Nếu mục tiêu có “Bức tường thép”, hấp thụ hiệu ứng của mục tiêu và thay bằng “Phá giáp” giảm 30% kháng sát thương tuyệt kỹ, 50% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng. Nếu tỷ lệ kháng sát thương của địch cao hơn bản thân, tăng 40% sát thương lên mục tiêu. Tăng 30% công (1 lượt). Tiêu thụ lượng nộ còn lại, với mỗi điểm nộ khí tiêu thụ tăng 0,2 sát thương. Nếu lượng nộ tiêu thụ không vượt quá 1300 điểm, tăng tốc độ hồi nộ bản thân 20% (1 lượt). Gây thêm 50% sát thương lên võ sĩ phản công, gây 70% sát thương cho 1 võ sĩ ngẫu nhiên (trừ mục tiêu chính, ưu tiên kẻ cùng hàng). Gây thêm sát thương bằng 200% tấn công của bản thân lên mục tiêu.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 852

Comments

No Comments

Leave a Reply