Duyên

Ukyo, Nakoruru, Haohmaru +25% HP

Ukyo, Mr. Karate, Geese +25% ATK

Ukyo, Iori, Kyo +25% ATK

Duyên ngầm

UPDATING….

Kỹ năng

Nhận hiệu ứng “Bất khuất”, HP càng thấp, ST càng cao. Mỗi lần tấn công sẽ giảm 10% HP hiện có của bản thân. Tăng 10% tỷ lệ phản đòn mỗi khi tấn công hoặc bị tấn công (cộng dồn tối đa 100%). Nếu nhận ST chí tử, sẽ không chết, lượt sau giải các hiệu ứng xấu (kích hoạt 1 lần trong trận).
Nhận hiệu ứng “Bất khuất”, HP càng thấp, ST càng cao. Mỗi lần tấn công sẽ giảm 10% HP hiện có của bản thân. Tăng 20% tỷ lệ phản đòn mỗi khi tấn công hoặc bị tấn công (cộng dồn tối đa 100%). Nếu nhận ST chí tử, sẽ không chết, lượt sau giải các hiệu ứng xấu, hồi 500 nộ (kích hoạt 1 lần trong trận).

Tấn công hàng 2 người. Nếu mục tiêu là kẻ gây ST cuối cùng lên bản thân, tăng thêm 60% ST. Nhận thêm hiệu ứng dựa vào lượng HP còn lại của bản thân: Dưới 80% HP, tăng 10% CHST và KST, thêm 5% mỗi 20% HP đã mất. Dưới 50% HP, tăng 20% tốc độ hồi nộ.
Tấn công hàng 2 người, 40% tỷ lệ câm lặng mục tiêu đứng trước 1 lượt. Nếu mục tiêu là kẻ gây ST cuối cùng lên bản thân, tăng thêm 60% ST. Nhận thêm hiệu ứng dựa vào lượng HP còn lại của bản thân: Dưới 80% HP, tăng 15% CHST và KST, thêm 5% mỗi 20% HP đã mất. Dưới 50% HP, tăng 20% tốc độ hồi nộ.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng ST bằng 10% HP tối đa của mục tiêu, ưu tiên tấn công kẻ cuối cùng tấn công bản thân ở lượt trước. Nếu mục tiêu bị hạ gục, tăng 10% ST tuyệt kỹ (cộng dồn tối đa 40%). Tăng 15% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta. Sau khi nhận ST chí tử mà không chết, lần đầu tung tuyệt kỹ chắc chắn chí mạng.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng ST bằng 12% HP tối đa của mục tiêu, bỏ qua đỡ (không bỏ qua chống cự), giảm 30% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu, ưu tiên tấn công kẻ cuối cùng tấn công bản thân ở lượt trước. Nếu mục tiêu bị hạ gục, tăng 10% ST tuyệt kỹ (cộng dồn tối đa 40%). Tăng 15% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta. Sau khi nhận ST chí tử mà không chết, lần đầu tung tuyệt kỹ chắc chắn chí mạng.
Tấn công đơn mục tiêu, hút 12% HP tối đa của mục tiêu, bỏ qua đỡ (không bỏ qua chống cự), giảm 30% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu, ưu tiên tấn công kẻ cuối cùng tấn công bản thân ở lượt trước. Nếu mục tiêu bị hạ gục, tăng 30% ST tuyệt kỹ (cộng dồn tối đa 60%). Tăng 25% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta. Sau khi nhận ST chí tử mà không chết, lần đầu tung tuyệt kỹ chắc chắn chí mạng.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1474

Comments

No Comments

Leave a Reply