Duyên

Sie Kensou XI, Athena Asamiya XI, Athena Asamiya XIII +25% HP

Sie Kensou XI, Sie Kensou, Sie Kensou XIII +25% ATK

Sie Kensou XI, Robert XI, Robert XIV +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng HP tối đa bản thân, 35% tỷ lệ tấn công, kháng sát thương, kháng sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương độc chiêu và 60% tỷ lệ phòng thủ. Tăng giới hạn nộ bản thân lên 2000 (khi lượng nộ vượt 1000, chỉ coi bản thân có 1000 nộ). Khi trên sân đấu và mỗi lần tấn công địch, bản thân nhận 8% kháng sát thương. Mỗi võ sĩ hệ vệ phe địch tăng thêm cho bản thân 8% siêu kháng sát thương, mỗi võ sĩ kĩ phe địch tăng thêm cho bản thân 8% kháng sát thương và sát thương. Khi bị tấn công, nếu lượng nộ trên 1600 và không bị cấm độc chiêu, lập tức phản công bằng độc chiêu (3 lần mỗi lượt). Mỗi lần bị tấn bản thân nhận 1 điểm “Nộ khí” mỗi điểm tăng bản thân 2% tốc độ hồi nộ và 100 nộ. Khi nộ bị giảm (không tính tuyệt kỹ và phản công) nhận 3 điểm “Nộ khí” và hồi 100 nộ. Khi HP bản thân thấp hơn 75% kích hoạt “Long thể – Khảo” tăng 50% tỷ lệ đỡ đòn (1 lượt). Khi HP bản thân thấp hơn 50% kích hoạt “Long thể – Lang” miễn nhiễm sát thương tiếp theo nhận phải, tăng 50% tỷ lệ kháng chí mạng (1 lượt). Khi HP bản thân thấp hơn 25% kích hoạt “Long thể – Kim” hồi phục lập tức 50% HP đã mất và tăng 30% tỷ lệ kháng sát thương (có thể cộng dồn với hiệu ứng cùng loại, 1 lượt). Chuỗi hiệu ứng “Long thể” có thể kích hoạt 1 lần mỗi lượt. Khi HP bản thân thấp hơn 15% kích hoạt “Long thần vương” xóa bỏ trạng thái xấu, tăng 50% tỷ lệ sát thương, hồi 30% HP tối đa và 1000 nộ. “Long thần vương” có thể kích hoạt 1-3 lần tùy số lượng kẻ địch, bản thân miễn sát thương chí tử cho đến khi hết số lần kích hoạt “Long thần vương”.
Tăng HP tối đa bản thân, 40% tỷ lệ tấn công, kháng sát thương, kháng sát thương tuyệt kỹ, kháng sát thương độc chiêu và 70% tỷ lệ phòng thủ. Tăng giới hạn nộ bản thân lên 2000 (khi lượng nộ vượt 1000, chỉ coi bản thân có 1000 nộ). Khi trên sân đấu và mỗi lần tấn công địch, bản thân nhận 10% kháng sát thương. Mỗi võ sĩ hệ vệ phe địch tăng thêm cho bản thân 10% siêu kháng sát thương, mỗi võ sĩ kĩ phe địch tăng thêm cho bản thân 10% kháng sát thương và sát thương. Khi bị tấn công, nếu lượng nộ trên 1600 và không bị cấm độc chiêu, lập tức phản công bằng độc chiêu (3 lần mỗi lượt). Mỗi lần bị tấn bản thân nhận 1 điểm “Nộ khí” mỗi điểm tăng bản thân 2% tốc độ hồi nộ và 100 nộ. Khi nộ bị giảm (không tính tuyệt kỹ và phản công) nhận 4 điểm “Nộ khí” và hồi 200 nộ. Bắt đầu lượt phe địch, nhận 1 lớp kháng “Bại huyết”, khi bị tấn công đồng thời có hơn 1600 nộ, có 100% tỷ lệ xóa trạng thái xấu (sau mỗi lần kích hoạt tỷ lệ giảm 40%, làm mới vào đầu lượt phe địch). Khi HP bản thân thấp hơn 75% kích hoạt “Long thể – Khảo” tăng 60% tỷ lệ đỡ đòn (1 lượt). Khi HP bản thân thấp hơn 50% kích hoạt “Long thể – Lang” miễn nhiễm sát thương tiếp theo nhận phải, tăng 60% tỷ lệ kháng chí mạng (1 lượt). Khi HP bản thân thấp hơn 25% kích hoạt “Long thể – Kim” hồi phục lập tức 60% HP đã mất và tăng 35% tỷ lệ kháng sát thương (có thể cộng dồn với hiệu ứng cùng loại, 1 lượt). Chuỗi hiệu ứng “Long thể” có thể kích hoạt 1 lần mỗi lượt. Khi HP bản thân thấp hơn 15% kích hoạt “Long thần vương” xóa bỏ trạng thái xấu và “Phá giáp”, tăng 60% tỷ lệ sát thương, nhận 10 điểm “Nộ khí”, hồi 50% HP tối đa và 1000 nộ. “Long thần vương” có thể kích hoạt 1-3 lần tùy số lượng kẻ địch, bản thân miễn sát thương chí tử cho đến khi hết số lần kích hoạt “Long thần vương”.

Tấn công đơn mục tiêu, hồi phục 20% HP tối đa. Nếu đòn tấn công này là đòn phản công sử dụng “Long trảo kích” nếu không thì sử dụng “Long liên quyền”.
– “Long trảo kích” giảm 600 nộ của mục tiêu (hiệu ứng này không thể chí mạng và không thể đỡ đòn), bản thân tiêu hao lượng nộ hiện tại và tiêu hao ít nhất 300 nộ. Nếu đòn phản công này không giảm nộ, gây thêm sát thương bằng 40% HP hiện tại. Tiêu thụ 50% “Nộ khí” gây sát thương bằng tổng thủ bản thân * số điểm “Nộ khí” tiêu thụ.
– “Long liên quyền” có 50% tỷ lệ choáng, hồi 200 nộ, thêm “Cơ thể thép” cho võ sĩ ngẫu nhiên, tăng 30% kháng sát thương tuyệt kỹ (ưu tiên hàng sau, 2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, hồi phục 25% HP tối đa. Nếu đòn tấn công này là đòn phản công sử dụng “Long trảo kích” nếu không thì sử dụng “Long liên quyền”.
– “Long trảo kích” giảm 800 nộ của mục tiêu (hiệu ứng này không thể chí mạng và không thể đỡ đòn), bản thân tiêu hao lượng nộ hiện tại và tiêu hao ít nhất 300 nộ. Nếu đòn phản công này không giảm nộ, gây thêm sát thương bằng 40% HP hiện tại. Tiêu thụ 50% “Nộ khí” gây sát thương bằng tổng thủ bản thân * số điểm “Nộ khí” tiêu thụ. Tiêu hao 100 điểm “Nộ khí” nhận thêm 1 lần “Long thần vương” (hiệu ứng chỉ sử dụng được 1 lần).
– “Long liên quyền” có 70% tỷ lệ choáng, hồi 300 nộ, thêm “Cơ thể thép” cho võ sĩ ngẫu nhiên, tăng 30% kháng sát thương tuyệt kỹ (ưu tiên hàng sau, 2 lượt, tăng 30% kháng sát thương tuyệt kỹ có thể cộng dồn với các buff tương tự).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 20% tỷ lệ sát thương, kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ. Thêm “Phá giáp” vào mục tiêu, giảm 40% kháng sát thương tuyệt kỹ (2 lượt). Xóa bỏ hiệu ứng “Mãnh” của mục tiêu chính và ngẫu nhiên 1 kẻ khác. Mỗi kẻ địch bị “Phá giáp” tăng 5% tỷ lệ kháng sát thương. Gây thêm sát thương bằng 15% HP tối đa của mục tiêu (với mỗi “Long thể” bản thân sở hữu, giá trị tăng thêm 5%). Trong 1 lượt, khiến mục tiêu chia sẻ 20% sát thương cho bản thân và dừng lại khi HP thấp hơn 1%. Nếu bản thân bị cấm độc chiêu sẽ lập tức giải trừ hiệu ứng.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% tỷ lệ sát thương, kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ. Thêm “Phá giáp” vào mục tiêu, giảm 40% kháng sát thương tuyệt kỹ (2 lượt). Xóa bỏ hiệu ứng “Mãnh” của mục tiêu chính và ngẫu nhiên 1 kẻ khác. Mỗi kẻ địch bị “Phá giáp” tăng 7% tỷ lệ kháng sát thương. Gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa của mục tiêu (với mỗi “Long thể” bản thân sở hữu, giá trị tăng thêm 8%). Trong 1 lượt, khiến mục tiêu chia sẻ 30% sát thương cho bản thân và dừng lại khi HP thấp hơn 1%. Trong 2 lượt, mục tiêu chia sẻ 40% sát thương cho các võ sĩ hàng sau. Sát thương giảm 80% và nhừng chia sẻ khi dưới 10% HP, nhận 5 điểm “Nộ khí” nếu bản thân bị cấm độc chiêu, nếu bị cấm độc chiêu sẽ lập tức giải trừ và bản thân miễn nhiễm cấm độc độc chiêu (1 lượt).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1299

Comments

No Comments

Leave a Reply