Duyên
Shingo, Choi, Kensou, Robert +20% ATK
Shingo, Kyo, +20% HP
Shingo, Kensou, Chris +20% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng chỉ số công bản thân.
Bắt đầu trận đấu, tăng chỉ số công bản thân. Nếu trong sân có 4 loại hồn lực, tăng bản thân 15% công thủ (3 lượt).

Tấn công một mục tiêu, giảm 300 nộ.
Tấn công một mục tiêu, giảm 500 nộ.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 500 nộ.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 500 nộ và 25% thủ. tăng bản thân và võ sĩ cùng hàng 15% thủ và 30% tỷ lệ miễn khống chế.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 373

Comments

No Comments

Leave a Reply