Duyên

Shermie Lôi, Mai, Mature, Vice +20% HP

Shermie Lôi, Benimaru, Joe, Choi +20% ATK

Shermie Lôi, Chris Hỏa, Yashiro Thổ +20% ATK

Duyên ngầm

Yashiro Thổ, Chris, Kasumi

Kỹ năng

Giảm công võ sĩ nam phe địch (không cộng dồn đa số các nội tại giảm công khác).
Giảm công võ sĩ nam phe địch (không cộng dồn đa số các nội tại giảm công khác). Tăng 10% ST tuyệt kỹ và tỷ lệ chí mạng nếu có ít nhất 3 võ sĩ nam trong trận đấu.

Tấn công đơn mục tiêu. Có tỷ lệ tăng các hiệu ứng bản thân sau: 20% tỷ lệ tăng ATK, 20% tỷ lệ tăng DEF, 20% tỷ lệ chí mạng, 20% tỷ lệ xuyên đỡ đòn.
Tấn công đơn mục tiêu.Có tỷ lệ tăng các hiệu ứng bản thân sau: 28% tỷ lệ tăng ATK, 28% tỷ lệ tăng DEF, 25% tỷ lệ chí mạng, 25% tỷ lệ xuyên đỡ đòn.

Tấn công đơn mục tiêu, ngẫu nhiên gây các hiệu ứng: 30% tỷ lệ tê liệt, 30% tỷ lệ giảm ATK, 30% tỷ lệ giảm DEF, 30% tỷ lệ thiêu đốt.
Tấn công đơn mục tiêu, ngẫu nhiên gây các hiệu ứng: 30% tỷ lệ tê liệt, 30% tỷ lệ giảm ATK, 30% tỷ lệ giảm DEF, 30% tỷ lệ thiêu đốt.(không có gì thay đổi ngoài việc hiệu ứng mạnh hơn).
Tấn công hàng 2 người, ngẫu nhiên gây các hiệu ứng: 30% tỷ lệ tê liệt, 30% tỷ lệ giảm ATK, 30% tỷ lệ giảm DEF, 30% tỷ lệ thiêu đốt. Mục tiêu đứng sau chỉ chịu 1 nửa hiệu quả của các hiệu ứng.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1119

Comments

No Comments

Leave a Reply