Duyên

Shen Woo, Ralf, Clark, Joe +25% ATK

Shen Woo, Duo Lon, Elizabeth +25% ATK

Shen Woo, Kensou, Chin +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ kháng sát thương bản thân, đồng minh được hưởng 50%. Mỗi tầng “Cuồng chiến” tăng vĩnh viễn 6% công và tỷ lệ chí mạng, cộng dồn 6 lần. Khi HP bản thân dưới 50% lập tức hồi đầy (có bị ảnh hưởng bởi giảm tỷ lệ hồi phục), tăng 100% tỷ lệ chí mạng và 50% sát thương (2 lượt, kích hoạt tối đa 3 lần).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 40% sát thương nếu võ sĩ bị choáng, hồi 150 nộ. Mỗi tầng “Cuồng chiến” hồi thêm 30 nộ.
– Tầng 2: giảm 15% công của mục tiêu (2 lượt)
– Tầng 4: giảm 20% thủ của mục tiêu (2 lượt)
– Tầng 6: giảm 60% khả năng hồi phục của mục tiêu (2 lượt).

Mục tiêu càng thấp máu sát thương càng cao (tối đa 30%, 2 lượt). Tiêu thụ 20% HP bản thân để tăng 20% hút máu (không thể hỏa giải, không thể bị cướp). Nếu HP bản thân sau chuyển đổi vẫn hơn 50% HP sẽ nhận thêm tầng “Cuồng chiến”, tăng 10% tỷ lệ xuất độc chiêu và mỗi tầng “Cuồng chiến” tăng thêm 5%. Tăng 20% tỷ lệ choáng với mỗi 25% HP còn lại của mục tiêu ( xác suất là 20% nếu chỉ có 1 một mục tiêu).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1768

Comments

No Comments

Leave a Reply