Duyên

Seth, Vanessa, Ramon +25% HP

Seth, Lin, Duo Lon +25% ATK

Seth, Daimon, Brian +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng
Tăng bản thân kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu. Nếu Seth bị choáng, đóng băng, tê liệt, hóa đá hồi phục 30% HP tối đa bản thân và 15% cho 1 võ sĩ đồng minh ngẫu nhiên (1 lần lỗi lượt) và xóa hiệu ứng xấu ở lượt tiếp theo kể cả hóa đá. Giới hạn 30% sát thương bản thân nhận phải trong 2 lượt. Giảm 20% kháng sát thương ngẫu nhiên võ sĩ nam phe địch và sát thương võ sĩ nữ phe địch (2 lượt, ở đầu mỗi lượt). Khi Seth chết giảm 30% kháng sát thương toàn võ sĩ nam và sát thương toàn võ sĩ nữ phe địch (2 lượt, không thể giải).

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% thủ mục tiêu và tăng bản thân 30% thủ (2 lượt, không cộng dồn), bản thân miễn nhiễm hiệu ứng giảm nộ (1 lượt). Nếu HP bản thân dưới 70%, chuyển đổi 30% sát thương thành HP. Nếu Seth tấn công vào mục tiêu đang bị khống chế (choáng, tê liệt, đóng băng, câm lặng) sẽ lan cho 1 mục tiêu xung quanh.

Tấn công đơn mục tiêu, lao tới kẻ địch nam và đạp, tăng bản thân 30% tỷ lệ chí mạng, 10% sát thương và kháng sát thương (2 lượt). Có 40% biến thành võ sĩ nữ (1 lượt, mục tiêu không thể sử dụng tuyệt kỹ hay độc chiêu, hiệu ứng vô hiệu với các võ sĩ Shion, Choi, Chin và Bao). Nếu đòn tấn công gây sát thương chí mạng, gây thêm sát thương bằng 5% HP tối đa cho toàn bộ võ sĩ nam địch, nếu địch không có võ sĩ nam nào thì Seth sẽ tấn công ngẫu nhiên và gây hiệu ứng chảy máu (2 lượt). .

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1302

Comments

No Comments

Leave a Reply