Duyên
Ralf, Leona, Clark +20% ATK
Ralf, Mature, Yuri +20% HP
Ralf, Billy, Shingo +20% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng thủ bản thân
Tăng thủ bản thân. Nếu có Clark trong sân, tăng 15% kháng sát thương và Clark nhận 15% sát thương (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng hàng trước 5% kháng sát thương.
Tấn công đơn mục tiêu. Gây thêm 50% sát thương lên võ sĩ Đả. Nếu phe địch có dưới 3, có 30% tỷ lệ choáng.

Tấn công hàng ngang, gây thêm 80% sát thương lên võ sĩ Đả.
Tấn công hàng ngang, gây thêm 100% sát thương lên võ sĩ Đả..
Tấn công hàng ngang, gây thêm 140% sát thương lên võ sĩ Đả.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 368

Comments

No Comments

Leave a Reply