Duyên

May Lee, Kim, Chang, Choi +25% ATK

May Lee, Lee Xiangfei, Hinako +25% ATK

May Lee, Robert 2002 UM, New Mr.Karate +25% HP

Duyên ngầm

K’, Robert, Mai

Kỹ năng

Tăng kháng khống chế bản thân. Khi có từ 2 đồng đội bị hạ gục, May Lee hóa thân thành “Super Sentai” ở lượt sau (giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi, hồi đầy nộ và hồi ít HP bản thân, chắc chắn tung độc chiêu). Đầu mỗi lượt, gắn cờ lên kẻ địch có ATK cao nhất và HP cao nhất (cộng dồn tối đa 3 cờ). Độc chiêu và tuyệt kỹ đều gắn thêm cờ lên mục tiêu. Đầu mỗi lượt, tăng 10% đỡ đòn cho đồng minh thấp máu nhất hàng trước, cứ 1 lá cờ tăng chỉ số đỡ đòn lên 5%, cộng dồn tối đa 40%. Khi đang là “Super Sentai”, tăng thêm cho đồng minh đó 10% hút máu, cứ 1 lá cờ tăng 2% hút máu, cộng dồn tối đa 20%.
Tăng kháng khống chế bản thân. Khi có từ 2 đồng đội bị hạ gục, May Lee hóa thân thành “Super Sentai” ở lượt sau (giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi, hồi đầy nộ và hồi 50% HP bản thân, chắc chắn tung độc chiêu). Đầu mỗi lượt, gắn cờ lên kẻ địch có ATK cao nhất và HP cao nhất (cộng dồn tối đa 3 cờ). Độc chiêu và tuyệt kỹ đều gắn thêm cờ lên mục tiêu. Đầu mỗi lượt, tăng 15% đỡ đòn cho đồng minh thấp máu nhất hàng trước, cứ 1 lá cờ tăng chỉ số đỡ đòn lên 5%, cộng dồn tối đa 50%. Khi đang là “Super Sentai”, tăng thêm cho đồng minh đó 15% hút máu, cứ 1 lá cờ tăng 2% hút máu, cộng dồn tối đa 25%. Đầu mỗi lượt, tăng 10% chí mạng cho đồng minh có ATK cao nhất, cứ 1 lá cờ tăng thêm 2%, tối đa 20%. Khi đang là “Super Sentai”, tăng thêm cho đồng minh đó 5% lực chí mạng, cứ mỗi lá cờ tăng thêm 2%, tối đa 15%. Nếu trong đội hình có Jhun Hoon, Jhun Hoon sẽ kế thừa toàn bộ tỷ lệ kháng khống chế của May Lee khi May Lee đang là “Super Sentai”.

Tấn công hàng 2 người, giảm 10% KST, 2 lượt. Tấn công vào các mục tiêu đang bị gắn cờ sẽ hồi 10% HP mỗi cờ, tối đa 60%. Giảm 200 nộ của các mục tiêu có 3 cờ. Khi đang là “Super Sentai” có 25% tỷ lệ tê liệt.
Tấn công hàng 2 người, giảm 15% KST và đỡ đòn, 2 lượt. Tấn công vào các mục tiêu đang bị gắn cờ sẽ hồi 15% HP mỗi cờ, tối đa 70%. Giảm 200 nộ của các mục tiêu có 3 cờ. Khi đang là “Super Sentai” có 35% tỷ lệ tê liệt.

Tấn công đơn mục tiêu, 40% ST lan, 25% tỷ lệ choáng lên các mục tiêu dính ST. Tăng 20% KST bản thân (2 lượt), khi HP bản thân dưới 40%, hồi 50% HP tối đa và hóa thân thành “Super Sentai” ở lượt kế. Khi đang là “Super Sentai”, tấn công mục tiêu bị gắn cờ nhiều nhất. Tiêu thụ toàn bộ số cờ, tăng 20% ST và 5% tỷ lệ chí mạng với mỗi cờ tiêu thụ. Nếu mục tiêu không bị hạ gục, tăng 15% ATK bản thân (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, 40% ST lan, 30% tỷ lệ choáng lên các mục tiêu dính ST. Tăng 30% KST bản thân (2 lượt), khi HP bản thân dưới 40%, hồi 50% HP tối đa và hóa thân thành “Super Sentai” ở lượt kế. Khi đang là “Super Sentai”, tấn công mục tiêu bị gắn cờ nhiều nhất. Tiêu thụ toàn bộ số cờ, tăng 25% ST và 10% tỷ lệ chí mạng với mỗi cờ tiêu thụ. Nếu mục tiêu không bị hạ gục, tăng 20% ATK bản thân (2 lượt)
Tấn công đơn mục tiêu, 50% ST lan,  30% tỷ lệ choáng và giảm 15% KST lên các mục tiêu dính ST. Tăng 35% KST và đỡ đòn bản thân (2 lượt), khi HP bản thân dưới 40%, hồi 50% HP tối đa và hóa thân thành “Super Sentai” ở lượt kế. Khi đang là “Super Sentai”, tấn công mục tiêu bị gắn cờ nhiều nhất. Tiêu thụ toàn bộ số cờ, tăng 30% ST và 15% tỷ lệ chí mạng với mỗi cờ tiêu thụ, tăng ST bằng 2% HP tối đa của mục tiêu với mỗi cờ trên người hắn. Nếu mục tiêu không bị hạ gục, tăng 25% ATK bản thân (2 lượt) và hồi HP bằng 20% ST gây ra. Nếu mục tiêu bị hạ gục, hồi 500 nộ bản thân.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2413

Comments

No Comments

Leave a Reply