Duyên

Maxima, K’, Whip +20% HP

Maxima, Daimon, Chang, Brian +20% HP

Maxima, Yashiro Thổ, Geese +20% ATK

Duyên ngầm

Whip, Chang, Brian

Kỹ năng

Tăng DEF bản thân. HP càng thấp, tỷ lệ tung độc chiêu càng cao, tối đa 50%.
Tăng DEF bản thân. HP càng thấp, tỷ lệ tung độc chiêu càng cao, tối đa 50%. Đầu mỗi lượt đấu, giải hiệu ứng xấu bản thân nếu HP dưới 50%.

Tấn công đơn mục tiêu, hồi 10% HP bản thân (hồi 15% nếu HP bản thân dưới 50%).
Tấn công đơn mục tiêu, hồi 10% HP bản thân (hồi 15% và 150 nộ nếu HP bản thân dưới 50%).

Tấn công hàng 2 người, hy sinh 8% HP hiện của bản thân để tăng thêm ST bằng 8% HP tối đa của mục tiêu. Nếu HP bản thân dưới 50%, tăng 30% KST và 15% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt).
Tấn công hàng 2 người, hy sinh 12% HP hiện của bản thân để tăng thêm ST bằng 12% HP tối đa của mục tiêu. Nếu HP bản thân dưới 50%, tăng 40% KST và 20% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt).
Tấn công hàng 2 người, hy sinh 10% HP hiện của bản thân để tăng thêm ST bằng 15% HP tối đa của mục tiêu. Nếu HP bản thân dưới 50%, tăng 40% KST và 20% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt). Chắc chắn tung độc chiêu ở lượt kế.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 811

Comments

No Comments

Leave a Reply