1. Nạp Kc + Hồn hạp kép <Overlord Geese & Orochi Shermie 2002UM> + Quay hồn vũ khí <Overlord Geese & Orochi Shermie 2002UM> + Tiêu Kc (29-2/5)

  2. Khởi động sinh nhật + Nạp Kc (29-6/5)

  3. Bán skin <Overlord Geese> (29-30/4)

  4. Bán skin <Orochi Shermie 2002UM> (30-1/5)

  5. Quay Lõi NESTS + Ghép tranh + Quay hồn viện trợ <Death Vice & Duo Lon & Clark XIII> + Tiêu Kc + Nạp Kc (2-6/5)

  6. Khởi động sinh nhật (6-13/5)

  7. Bán skin <Goenitz 2002UM> (6-7/5)

  8. Quay hồn vũ khí <Goenitz 2002UM & Orochi Yashiro 2002UM> + Bán gói quà giới hạn (6-9/5)

  9. Nạp Kc (6-13/5)

  10. Bán skin <Orochi Yashiro 2002UM> (7-8/5)

  11. Quay Tinh tú + Quay Chip + Giảm giá skin + Quay bi + Tiêu Kc + Nạp Kc (6-13/5)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1496

Comments

No Comments

Leave a Reply