1. Quay hồn viện trợ (10-12/9)

 2. Bán gói hồn viện trợ (10-12/9)

 3. Nạp đơn (10-12/9)

 4. Tiêu kc (10-12/9)

 5. Đua rương Overlord Geese + Mèo + Nạp kc (12-15/9)

 6. Hot rune/Tách rune (15-17/9)

 7. Quay hvk Overlord Geese + Tiêu kc (15-17/9)

 8. Quay hồn lực 5 + Tiêu kc (17-20/9)

 9. Nạp đơn (17-20/9)

 10. Quay Chip (19-21/9)

 11. Quay tinh tú + Quay bi (20-23/9)

 12. Ghép tranh (21-23/9)

 13. Nhiệm vụ tuần (22-24/9)

 14. Bán Skin Hotaru (23-25/9)

 15. Hồn hạp kép Hotaru/Rock Howard (23-26/9)

 16. Quay hvk Hotaru/Rock Howard + Tiêu kc (23-26/9)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1388

Comments

No Comments

Leave a Reply