Duyên

Kyo NESTS, Kyo, K’, Ash +25% ATK

Kyo NESTS, Crazy Iori, Leona dị, Chris Hỏa +25% ATK

Kyo NESTS, Benimaru, Daimon, Shingo +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng ST tuyệt kỹ cho các võ sĩ sử dụng lửa phe ta (không cộng dồn với nội tại Saisyu). Bản thân miễn nhiễm các hiệu ứng lửa. Nếu phe địch có Iori, Crazy Iori, Orochi, lập tức hồi 1000 nộ ở lượt đầu tiên.
Tăng ST tuyệt kỹ cho các võ sĩ sử dụng lửa phe ta (không cộng dồn với nội tại Saisyu). Bản thân miễn nhiễm các hiệu ứng lửa. Giảm 15% ST của võ sĩ sử dụng lửa phe địch. Nếu phe địch có Iori, Crazy Iori, Orochi, lập tức hồi 1000 nộ ở lượt đầu tiên.

Tấn công đơn mục tiêu, gây thiêu đốt 2 lượt. Tạo khiên lửa cho bản thân (tăng 10% KST và phản đòn, 1 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, gây thiêu đốt 2 lượt. Tạo khiên lửa cho bản thân (tăng 12% KST, ST20% phản đòn, 1 lượt).

Tấn công hàng 2 người, tạo khiên lửa cho bản thân (tăng 10% KST và phản đòn, 2 lượt). Gây hiệu ứng “Thiêu hồn” (giảm 6% HP, 100 nộ mỗi lượt, giảm hiệu quả với NPC, 2 lượt). Nếu mục tiêu là võ sĩ Vệ, giảm 30% DEF của mục tiêu trong 2 lượt.
Tấn công hàng 2 người, tạo khiên lửa cho bản thân (tăng 10% KST và phản đòn, 2 lượt). Gây hiệu ứng “Thiêu hồn” (giảm 12% HP, 200 nộ mỗi lượt, giảm hiệu quả với NPC, 2 lượt). Nếu mục tiêu là võ sĩ Vệ, giảm 35% DEF của mục tiêu trong 2 lượt.
Tấn công hàng 2 người, tạo khiên lửa cho các võ sĩ sử dụng lửa phe ta (tăng 10% KST và phản đòn, 2 lượt, độc chiêu có 30% giảm 300 nộ mục tiêu). Gây hiệu ứng “Thiêu hồn” (giảm 12% HP, 200 nộ mỗi lượt, giảm hiệu quả với NPC, 2 lượt). Nếu mục tiêu là võ sĩ Vệ, giảm 40% DEF của mục tiêu trong 2 lượt.

Cốt truyện nhân vật: Xem ở đây

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2190

Comments

No Comments

Leave a Reply