Duyên

Kula, Angel, Foxy +25% ATK

Kula, Kyo, King, Eiji +25% ATK

Kula, Yuri, Athena, Mai, Mary +25% HP

Duyên ngầm

Robert, Mai, K’

Kỹ năng

Có 15% (lvl 1) khả năng giảm trực tiếp 85% ST nhận vào.
20% (lvl 1) khả năng giảm trực tiếp 85% ST nhận vào. Miễn nhiễm các hiệu ứng lửa. Giảm 20% tốc độ hồi nộ các võ sĩ sử dụng lửa phe địch.

Tấn công hàng 2 người, giảm 75% khả năng hồi phục, 25% tỷ lệ câm lặng.
Tấn công hàng 2 người, giảm 75% khả năng hồi phục, 25% tỷ lệ câm lặng. Tăng 50% tỷ lệ phản đòn bản thân. Nếu trong trận có K’ (tính cả phe địch), tăng 50% tỷ lệ khống chế của bản thân.

Tấn công toàn bộ địch, số lượng mục tiêu càng ít, ST càng cao (tối đa 100%). Giảm 60% lực chí mạng của 3 mục tiêu ngẫu nhiên, 30% tỷ lệ đóng băng 2 mục tiêu ngẫu nhiên.
Tấn công toàn bộ địch, số lượng mục tiêu càng ít, ST càng cao (tối đa 100%). Giảm 70% lực chí mạng của 4 mục tiêu ngẫu nhiên, 40% tỷ lệ đóng băng 2 mục tiêu ngẫu nhiên.
Biến chiêu, tấn công toàn bộ địch, số lượng mục tiêu càng ít, ST càng cao (tối đa 110%). Giảm 80% lực chí mạng của 4 mục tiêu ngẫu nhiên, 40% tỷ lệ đóng băng 2 mục tiêu ngẫu nhiên. Nếu HP bản thân thấp hơn 35%, có 90% tỷ lệ đóng băng thêm 1 mục tiêu.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2006

Comments

No Comments

Leave a Reply