Duyên

Krizalid 99, Mature, Rugal +25% ATK

Krizalid 99, K’, Kyo NESTS +25% ATK

Krizalid 99, Igniz 2002UM, Zero +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng bản thân 50% + 0,05%/1 level tỉ lệ sát thương và kháng sát thương . Tăng thêm cho bản thân 40% kháng sát thương kĩ năng (độc chiêu + tuyệt kĩ) và sát thương tuyệt kĩ. Nếu bản thân ở hàng trước, tăng cho bản thân 40% kháng sát thương độc chiêu và tuyệt kĩ, đồng thời nhận thêm 2 lần kháng bại huyết. Nếu bản thân ở hàng sau, tăng 40% sát thương độc chiêu và tuyệt kĩ, duy trì 3 lượt. Hiệu quả này chỉ kích hoạt khi phe ta chỉ còn mỗi bản thân trên sân. Ở đầu mỗi lượt, nếu phe ta có võ sĩ hạt nhân thì chính võ sĩ này sẽ nhận thêm hiệu quả “Xoáy Bạo Viêm”, và nếu không có võ sĩ hạt nhân thì bản thân hoặc 1 đồng đội ngẫu sẽ nhận buff này (tăng 30% sát thương tuyệt kĩ và kháng khống chế, hiệu ứng này có thể cộng dồn với các buff tương tự và không thể giải trừ và chỉ tồn tại duy nhất 1 võ sĩ sở hữu buff này trong xuyên suốt thời gian duy trì). Khi bản thân hành động và võ sĩ sở hữu buff này hành động, bản thân sẽ nhận hiệu ứng “Hỏa Lực” <tăng kháng sát thương tương đương với 20% kháng sát thương của võ sĩ có “Xoáy Bạo Viêm”>. Bản thân miễn nhiễm hiệu ứng giảm nộ và “Hỏa Lực” không thể giải trừ. Mục tiêu có “Xoáy Bạo Viêm” sẽ chia sẻ 30% sát thương và lượng sát thương được chia sẻ này sẽ giảm 90%. Khi hiệu ứng chia sẻ sát thương được kích hoạt 3 lần hoặc bản thân dưới 30% HP sẽ tạm dừng hiệu quả này và giải phóng “Hỏa lực” (hồi cho bản thân 60% HP tối đa và xóa mọi hiệu ứng xấu cho bản thân). Nếu bản thân không sở hữu “Hỏa lực”, sẽ miễn thiêu đốt và tăng 70% kháng khống chế. Khi bản thân nhận sát thương chí tử và võ sĩ sở hữu “Xoáy Bạo Viêm” không phải là bản thân thì chính võ sĩ sở hữu “Xoáy Bạo Viêm” hi sinh 10% HP tối đa để hồi lại lượng HP với hiệu suất 400% (mỗi lượt 1 lần, reset lại khi tới lượt của võ sĩ này). Nếu bản thân nhận sát thương chí tử và hiệu ứng trên đã được sử dụng trong lượt này, bản thân sẽ giải mọi trạng thái khống chế kể cả hóa đá, đồng thời hồi toàn bộ HP và nộ. Có từ 1-3 lần kháng chí tử (số võ sĩ trên sân địch càng nhiều, số lần kháng tử càng nhiều và lượng HP hồi phục này bỏ qua tỉ lệ giảm chữa trị).
Tăng bản thân 50% + 0,05%/1 level tỉ lệ sát thương và kháng sát thương. Tăng thêm cho bản thân 50% kháng sát thương kĩ năng (độc chiêu + tuyệt kĩ) và sát thương tuyệt kĩ. Nếu bản thân ở hàng trước, tăng cho bản thân 50% kháng sát thương độc chiêu và tuyệt kĩ, đồng thời nhận thêm 3 lần kháng bại huyết. Nếu bản thân ở hàng sau, tăng 50% sát thương độc chiêu và tuyệt kĩ, duy trì 3 lượt. Hiệu quả này chỉ kích hoạt khi phe ta chỉ còn mỗi bản thân trên sân. Ở đầu mỗi lượt, nếu phe ta có võ sĩ hạt nhân thì chính võ sĩ này sẽ nhận thêm hiệu quả “Xoáy Bạo Viêm”, và nếu không có võ sĩ hạt nhân thì bản thân hoặc 1 đồng đội ngẫu sẽ nhận buff này (tăng 30% sát thương tuyệt kĩ, kháng khống chế, xuyên giáp và kháng sát thương tuyệt kĩ, hiệu ứng này có thể cộng dồn với các buff tương tự và không thể giải trừ và chỉ tồn tại duy nhất 1 võ sĩ sở hữu buff này trong xuyên suốt thời gian duy trì). Khi bản thân hành động và võ sĩ sở hữu buff này hành động, bản thân sẽ nhận hiệu ứng “Hỏa Lực” <tăng kháng sát thương tương đương với 30% kháng sát thương của võ sĩ có “Xoáy Bạo Viêm”>. Bản thân miễn nhiễm hiệu ứng giảm nộ và “Hỏa Lực” không thể giải trừ. Mục tiêu có “Xoáy Bạo Viêm” sẽ chia sẻ 35% sát thương và lượng sát thương được chia sẻ này sẽ giảm 90%. Khi hiệu ứng chia sẻ sát thương được kích hoạt 3 lần hoặc bản thân dưới 30% HP sẽ tạm dừng hiệu quả này và giải phóng “Hỏa lực” (hồi cho bản thân 60% HP tối đa và 100 nộ, xóa mọi hiệu ứng xấu cho bản thân). Nếu bản thân không sở hữu “Hỏa lực”, sẽ miễn thiêu đốt và tăng 70% kháng khống chế. Võ sĩ đang có buff “Xoáy bạo viêm “sẽ nhận thêm hiệu quả “Mưu kế” . Hiệu ứng ” Mưu kế “: khi võ sĩ có buff “Xoáy Bạo Viêm” tung tuyệt kĩ, sẽ cộng dồn 1 tầng và mỗi tầng sẽ cung cấp 5% công thủ, kéo dài 2 lượt, cộng dồn tối đa 3 lần (hiệu ứng này sẽ bị reset khi Krizalid 99 tung phản kích bằng tuyệt kĩ ở phần độc chiêu). Khi bản thân nhận sát thương chí tử và võ sĩ sở hữu “Xoáy Bạo Viêm” không phải là bản thân thì chính võ sĩ sở hữu “Xoáy Bạo Viêm” hi sinh 10% HP tối đa để hồi lại lượng HP với hiệu suất 600% mỗi lượt 1 lần, reset lại khi tới lượt của võ sĩ này). Nếu bản thân nhận sát thương chí tử và hiệu ứng trên đã được sử dụng trong lượt này, bản thân sẽ giải mọi trạng thái khống chế kể cả hóa đá, đồng thời hồi toàn bộ HP và nộ. Tối đa có 2 lần kháng chí tử và 3 lần khi kẻ địch có 4 võ sĩ trở lên (lượng máu hồi phục không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả tăng giảm tỉ lệ chữa trị).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1201

Comments

No Comments

Leave a Reply