Duyên

Kasumi, Eiji, Shingo +20% HP

Kasumi, Yuri, Mai +20% HP

Kasumi, Kyo, Mary, Terry +20% ATK

Duyên ngầm

Mai, Eiji, Bao

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ phản đòn của bản thân. Nếu phe ta có đủ 4 loại hồn lực, tăng 30% KST bản thân ở lượt 1 và 30% tốc độ hồi nộ (3 lượt).
Tăng tỷ lệ phản đòn của bản thân. Nếu phe ta có đủ 4 loại hồn lực, tăng 30% KST bản thân ở lượt 1 và 50% tốc độ hồi nộ (3 lượt). Sau khi bị hạ gục, giảm 200 nộ hàng sau phe địch.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% tốc độ hồi nộ của mục tiêu.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 75% tốc độ hồi nộ của mục tiêu.

Tấn công toàn bộ địch, giảm 150 nộ của 2 mục tiêu ngẫu nhiên, tăng 30% tốc độ hồi nộ bản thân.
Tấn công toàn bộ địch, giảm 200 nộ của 2 mục tiêu ngẫu nhiên, tăng 50% tốc độ hồi nộ bản thân.
Tấn công toàn bộ địch, giảm 200 nộ của 2 mục tiêu ngẫu nhiên, tăng 50% tốc độ hồi nộ bản thân. Nếu HP của bản thân dưới 35%, giảm 50% tốc độ hồi nộ của 2 mục tiêu ngẫu nhiên (1 lượt).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1269

Comments

No Comments

Leave a Reply