Duyên

Iori XIV, Kyo XIV, Flame Kyo +25% ATK

Iori XIV, Cazy Iori, Iori  +25% ATK

Iori XIV, Ryuji Yamazaki XIV, Silent Soldier Leona +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng bản thân 35% công thủ, tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng, tăng 15% sát thương (5% sát thương với mỗi võ sĩ thuộc dòng máu Orochi, tối đa 15%). Lượt đầu và sau khi hồi sinh, bản thân miễn nhiễm hiệu ứng xấu (1 lượt), chắc chắn có độc chiêu và thêm “Phá giáp” giảm 15% kháng sát thương và 40% kháng chí mạng (1 lượt). Đồng minh hàng trước Iori chia sẻ 20% sát thương mà Iori phải chịu, sát thương giảm 50% (HP dưới 20% ngưng chia sẻ sát thương). 1vs1 tăng 10% kháng sát thương. Khi HP bản thân dưới 50% lập tức hồi 30% HP đồng thời tăng 30% kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu, miễn nhiễm giảm nộ (1 lượt) hiệu ứng chỉ kích hoạt một lần mỗi lượt. Khi bị tấn công, hồi 7% HP và 50 nộ cho võ sĩ cùng cột. Có 2 lần hồi sinh (1 lần khi 1v1), sau hồi sinh tăng 35% tỷ lệ chí mạng, 70% xuyên giáp và tốc độ hồi nộ và tỷ lệ hồi phục lên 35% (có thể cộng dồn cùng loại buff). Bắt đầu trận đấu và sau khi hồi sinh, kích hoạt sàn đấu “Bát thần” tồn tại đến khi Iori chết, tăng 20% sát thương, kháng sát thương, tốc độ hồi nộ, tăng sát thương độc chiêu cho các võ sĩ Lửa và 25% tỷ lệ xuất độc chiêu, giảm 30% tốc độ hồi nộ của địch (bỏ qua miễn khống). Các hiệu ứng tốt và xấu từ sàn “Bát thần” đều có thể cộng dồn với các hiệu ứng tốt xấu cùng loại. Giảm công toàn địch và 20% kháng sát thương (3 lượt).
Tăng bản thân 40% công thủ, tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng, tăng 20% sát thương (5% sát thương với mỗi võ sĩ thuộc dòng máu Orochi, tối đa 15%). Lượt đầu và sau khi hồi sinh, bản thân miễn nhiễm hiệu ứng xấu (1 lượt), chắc chắn có độc chiêu và thêm “Phá giáp” giảm 15% kháng sát thương và 40% kháng chí mạng (1 lượt). Đồng minh hàng trước Iori chia sẻ 30% sát thương mà Iori phải chịu, sát thương giảm 66% (HP dưới 20% ngưng chia sẻ sát thương). 1vs1 tăng 15% kháng sát thương. Khi HP bản thân dưới 50% lập tức hồi 40% HP đồng thời tăng 40% kháng sát thương tuyệt kỹ, 10% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương, miễn nhiễm giảm nộ (1 lượt) hiệu ứng chỉ kích hoạt một lần mỗi lượt. Khi bị tấn công, hồi 10% HP và 70 nộ cho võ sĩ cùng cột. Có 2 lần hồi sinh (1 lần khi 1v1), sau khi hồi sinh, tăng thêm 15% công thủ, 35% tỷ lệ chí mạng, 70% xuyên giáp và tốc độ hồi nộ và tỷ lệ hồi phục lên 35% (có thể cộng dồn cùng loại buff). Bắt đầu trận đấu và sau khi hồi sinh, kích hoạt sàn đấu “Bát thần” tồn tại đến khi Iori chết, tăng 20% sát thương, kháng sát thương, tốc độ hồi nộ, tăng sát thương độc chiêu cho các võ sĩ Lửa và 25% tỷ lệ xuất độc chiêu, giảm 30% tốc độ hồi nộ của địch (bỏ qua miễn khống). Các hiệu ứng tốt và xấu từ sàn “Bát thần” đều có thể cộng dồn với các hiệu ứng tốt xấu cùng loại. Chặn khả năng hồi sinh của kẻ “Hóa thân Orochi” (Viện trợ không bị ảnh hưởng, và không có hiệu lực với võ sĩ viện trợ đang trong trận .Giảm công toàn địch và 20% kháng sát thương (3 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% tỷ lệ xuất độc chiêu, hấp thụ 200 nộ từ mỗi kẻ trong cột mục tiêu. Thêm “Phá giáp” giảm 15% tỷ lệ kháng sát thương và 40% kháng chí mạng (2 lượt), “Mặt trăng lửa” thiêu đốt (2 lượt, sát thương không gây hồi nộ). Sao chép “Phá giáp” và “Mặt trăng lửa” cho võ sĩ hàng sau mục tiêu chính, nếu đòn tấn không gây chí mạng thì lần độc chiêu tiếp theo nhận 30% tỷ lệ chí mạng (cộng dồn vô tận đến khi chết). Nếu đòn tấn công gây tê liệt, nhận 1 điểm “Magatama” (chỉ áp dụng nếu bản thân đã sở hữu Magatama).
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 50% tỷ lệ xuất độc chiêu, hấp thụ 200 nộ từ mỗi kẻ trong cột mục tiêu (Nếu là truy kích, giảm 200 nộ và chỉ hấp thụ 100 nộ). Thêm “Phá giáp” giảm 15% tỷ lệ kháng sát thương và 40% kháng chí mạng (2 lượt), “Mặt trăng lửa” thiêu đốt (2 lượt, sát thương không gây hồi nộ). Sao chép “Phá giáp” và “Mặt trăng lửa” cho võ sĩ hàng sau mục tiêu chính, nếu đòn tấn không gây chí mạng thì lần độc chiêu tiếp theo nhận 40% tỷ lệ chí mạng (cộng dồn vô tận đến khi chết). Nếu đòn tấn công gây tê liệt, nhận 1 điểm “Magatama” (chỉ áp dụng nếu bản thân đã sở hữu Magatama). Khi võ sĩ hàng trước mặt sử dụng tuyệt kỹ (không tính truy kích hay phản công) bản thân lập kích hoạt truy kích (Không thể sử dụng khi bị cấm độc chiêu, 1 lần mỗi lượt) và gây thêm sát thương bằng (1 + điểm cộng dồn của Mặt trăng lửa) * ATK).

Tấn công cột mục tiêu, hấp thụ 20% sát thương, kháng sát thương, công thủ. Gây thêm sát thương bằng 15% HP tối đa mục tiêu. Gây thêm 25% sát thương lên các mục tiêu có khiên. Đòn tấn công bỏ qua 25% kháng sát thương tuyệt kỹ và phản đòn bằng tỷ lệ chí mạng bản thân. Mỗi kẻ địch dính “Phá giáp” tăng 5% lực chí mạng, thêm “Mặt trăng lửa” thiêu đốt mục tiêu (2 lượt, sát thương không gây hồi nộ). Thêm “Cơ thể thép” cho các võ sĩ cùng cột, tăng 40% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng (2 lượt), nếu đang bị “Phá giáp” thì sẽ giải hiệu ứng thay vì nhận “Cơ thể thép”. Xóa hiệu ứng xấu và hồi 100 nộ cho đồng minh đó. Nếu có sàn “Bát thần” miễn nhiễm hóa đá, đóng băng, tê liệt (1 lượt).
Tấn công cột mục tiêu, hấp thụ 30% sát thương, kháng sát thương, công thủ (bỏ qua miễn khống). Gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa mục tiêu. Gây thêm 40% sát thương lên các mục tiêu có khiên. Đòn tấn công bỏ qua 40% kháng sát thương tuyệt kỹ và phản đòn bằng tỷ lệ chí mạng bản thân. Mỗi kẻ địch dính “Phá giáp” tăng 7% lực chí mạng, thêm “Mặt trăng lửa” thiêu đốt mục tiêu (2 lượt, sát thương không gây hồi nộ). Thêm “Cơ thể thép” cho các võ sĩ cùng cột, tăng 40% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng (2 lượt), nếu đang bị “Phá giáp” thì sẽ giải hiệu ứng thay vì nhận “Cơ thể thép”. Xóa hiệu ứng xấu và hồi 150 nộ cho đồng minh đó. Nếu có sàn “Bát thần” miễn nhiễm hóa đá, đóng băng, tê liệt (1 lượt). Bắt đầu trận đấu và sau khi hồi sinh, ở lần tuyệt kỹ đâu tiên, nhận 9 điểm “Magatama” (9 điểm là giới hạn có thể nhận). Nhận mỗi điểm “Matagama” mỗi lần tung tuyệt kỹ và thêm 1 điểm khi đánh vào mục tiêu đang bị “Phá giáp”. Khi đạt 9 điểm “Magatama” tiêu thụ toàn bộ chuyển đổi tuyệt kỹ mới, tấn công đơn mục tiêu, toàn bộ hiệu ứng của tuyệt kỹ đầu vẫn giữ nguyên, gây thêm sát thương bằng %HP tối đa của mục tiêu. Thêm “Mặt trăng lửa” thiêu đốt mục tiêu (sát thương đốt bằng 50% công, sát thương không gây hồi nộ, giảm 300 nộ, 2 lượt).
Tấn công một cột mục tiêu, hấp thụ 35% sát thương, kháng sát thương và công thủ của mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống). Gây thêm sát thương 25% HP tối đa mục tiêu, thêm 40% sát thương lên võ sĩ có khiên (sát thương này bỏ qua khiên). Đòn tấn công bỏ qua 40% kháng sát thương tuyệt kỹ và phản đòn bằng tỷ lệ chí mạng bản thân. Mỗi kẻ địch dính “Phá giáp” tăng 8% lực chí mạng, thêm “Mặt trăng lửa” thiêu đốt mục tiêu (2 lượt, sát thương không gây hồi nộ). Thêm “Cơ thể thép” cho các võ sĩ cùng cột, tăng 40% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng (2 lượt), nếu đang bị “Phá giáp” thì sẽ giải hiệu ứng thay vì nhận “Cơ thể thép”. Xóa hiệu ứng xấu và hồi 200 nộ cho đồng minh đó. Nếu có sàn “Bát thần” miễn nhiễm hóa đá, đóng băng, tê liệt (1 lượt). Bắt đầu trận đấu và sau khi hồi sinh, ở lần tuyệt kỹ đâu tiên, nhận 9 điểm “Magatama” (9 điểm là giới hạn có thể nhận). Nhận mỗi điểm “Matagama” mỗi lần tung tuyệt kỹ và thêm 1 điểm khi đánh vào mục tiêu đang bị “Phá giáp” và mục tiêu là võ sĩ mang dòng máu Orochi. Khi đạt 9 điểm “Magatama” tiêu thụ toàn bộ chuyển đổi tuyệt kỹ mới, tấn công đơn mục tiêu, toàn bộ hiệu ứng của tuyệt kỹ đầu vẫn giữ nguyên, đòn tấn công bỏ qua giới hạn sát thương của mục tiêu. Thêm “Mặt trăng lửa” thiêu đốt mục tiêu (sát thương đốt bằng 50% công, sát thương không gây hồi nộ, giảm 300 nộ, 2 lượt). Thêm ấn “Lục hỏa” lên kẻ có sát thương cộng dồn cao nhất (giảm 40% sát thương khi tấn công Iori XIV, 1 lượt) chỉ tồn tại 1 ấn.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3503

Comments

No Comments

Leave a Reply