Duyên

Hinako, Yuri, Kasumi, Mai +20% ATK

Hinako, Daimon, Clark, Yashiro Thor +20% HP

Hinako, May Lee, Momoko, Athena +20% HP

Duyên ngầm

Mary, Andy, Chizuru

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ đỡ đòn  bản thân. Khi đỡ đòn, 50% tỷ lệ hồi thêm 200 nộ.
FF quên update môn em này rồi.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% tỷ lệ đỡ đòn hàng 3 người mà bản thân đang đứng (2 lượt).
FF quên update môn em này rồi.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% kháng khống chế, 50% tỷ lệ choáng (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 35% kháng khống chế, 60% tỷ lệ choáng (2 lượt).
FF quên update môn em này rồi.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1116

Comments

No Comments

Leave a Reply