Duyên

Hein, Seth, Elisabeth +25% ATK

Hein, Adel, King XIII +25% ATK

Hein, Billy XIV, Overlord Geese +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng bản thân tỷ lệ hút máu, 30% công thù, tỷ lệ xuyên đỡ đòn và chí mạng. Đánh đấu “Quân cờ” lên mục tiêu bị khống chế hoặc có HP ít hơn 50% (gây 50% sát thương thêm, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải, có thể cộng dồn tối đa 9 lần nhưng không cộng dồn sát thương).
Tấn công một mục tiêu 3 lần gây hiệu ứng “Tướng”, lượt giảm 30% tỷ lệ hồi phục của mục tiêu (mỗi lần giảm thêm 5%, tối đa 75%, 2 lượt). Lượt đầu tiên khi vào trận sẽ hồi 350 nộ.
Nhận sát thương chí tử lập tức kích hoạt “Nhập thành”, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá, hồi HP bản thân tương ứng với HP của địch vừa gây sát thương (tối thiếu 49% HP) và 500 nộ, đồng thời gây sát thương bằng 49% HP lên kẻ vừa gây sát thương cho bản thân (mỗi trận 1 lần).
– Mã: Tăng 10% xuyên giáp (kéo dài vĩnh viễn, tối đa 80%). Nếu mục tiêu bị hiệu ứng “Tướng” kích hoạt quân Mã nhận 80% xuyên giáp (1 lượt).
– Tượng: Hồi 10% HP mỗi lượt khi sở hữu. Khi bản thân dưới 50% HP sử dụng quân Tượng lập tức hồi 40% HP và 40% kháng sát thương tuyệt kỹ (2 lượt).
– Xe: Hồi 50 nộ mỗi lượt khi sở hữu. Nếu bị hiệu ứng, sử dụng quân Xe để giải hiệu ứng xấu.
– Hậu: Tăng 25% tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng khi sở hữu. Nếu không đủ nộ ở lượt tấn công, sử dụng quân Hậu tăng 40% sát thương tuyệt kỹ và hồi 400 nộ, miễn nhiễm hiệu ứng giảm nộ (1 lượt).
Update.

Tấn công hàng ngang mục tiêu, ưu tiên mục tiêu dính hiệu ứng “Tướng” và coi đó là mục tiêu chính. Tăng 20% tỷ lệ chí mạng. Gây sát thương bằng 3% HP tối đa * số quân cờ đang sở hữu. Sát thương đòn đánh gây thêm 30% cho mục tiêu có trên 50% HP. Nếu đòn đánh tấn công vào mục tiêu hàng sau, tăng sát thương thêm 30%, hồi 100 nộ và thêm các hiệu quả khác từ các quân cờ.
– Nếu HP mục tiêu trên 60%, tăng sát thương thêm 50%. Nhận hiệu quả quân Mã.
– Nếu HP bản thân dưới 70%, hồi 15% HP tối đa. Nhận hiệu quả quân Tượng.
– Nếu lượng nộ dưới 50%, chuyển một hiệu ứng xấu từ đồng minh sang mục tiêu chính. Nhận hiệu quả quân Xe.
– Nếu trong lượt này không sử dụng tuyệt kỹ, nhận hiệu quả quân Hậu.
Update.

Tấn công đơn mục tiêu. Tăng 20% sát thương và kháng sát thương (2 lượt). Gây sát thương bằng 4% HP tối đa * số quân cờ đang sở hữu. Lan 40% sát thương cho mục tiêu xung quanh. Tăng 15% tỷ lệ độc chiêu (tối đa 45%, kéo dài vĩnh viễn). Mỗi khi rút 1 quân cờ, tăng 5% kháng sát thương tuyệt kỹ. Mỗi khi sử dụng tuyệt kỹ, nhận thêm các hiệu quả khác từ các quân cờ, mỗi lượt 1 lần.
– Nhận 5% tỷ lệ đỡ đòn với mỗi võ sĩ Vệ (tối đa 15%) cho bản thân và võ sĩ Vệ.
– Nhận 5% tỷ lệ đỡ đòn với mỗi võ sĩ Đả (tối đa 15%) cho bản thân và võ sĩ Đả.
– Nhận 5% tỷ lệ đỡ đòn với mỗi võ sĩ Kĩ (tối đa 15%) cho bản thân và võ sĩ Kĩ.
Lượt đầu tiên, sử dụng tất cả quân cờ và chắc chắn có độc chiêu. Tấn công đơn mục tiêu. Tăng 30% sát thương và kháng sát thương (2 lượt). Gây sát thương bằng 5% HP tối đa * số quân cờ đang sở hữu. Lan 40% sát thương cho mục tiêu xung quanh. Tăng 20% tỷ lệ độc chiêu (tối đa 60%, kéo dài vĩnh viễn). Mỗi khi rút 1 quân cờ, tăng 10% kháng sát thương tuyệt kỹ. Mỗi khi sử dụng tuyệt kỹ, nhận thêm các hiệu quả khác từ các quân cờ, mỗi lượt 1 lần.
– Nhận 10% tỷ lệ đỡ đòn với mỗi võ sĩ Vệ (tối đa 30%) cho bản thân và võ sĩ Vệ.
– Nhận 10% tỷ lệ đỡ đòn với mỗi võ sĩ Đả (tối đa 30%) cho bản thân và võ sĩ Đả.
– Nhận 10% tỷ lệ đỡ đòn với mỗi võ sĩ Kĩ (tối đa 30%) cho bản thân và võ sĩ Kĩ.
Sau khi tung tuyệt kỹ, triển khai hiệu ứng “Rút quân” bản thân sẽ “Ẩn thân” khi bị gây sát thương (1 lượt, thời gian chờ là 6 lượt). Có thể kích hoạt “Rút quân” từ 1-6 lần (địch càng nhiều số lần sử dụng càng nhiều).
Update.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2551

Comments

No Comments

Leave a Reply