Duyên

Heidern, Saisyu, Takuma +20% ATK

Heidern, Terry, Clark, Lucky +20% HP

Heidern, Leona +20% ATK

Duyên ngầm

Leona, Ralf, Clark

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ hút máu bản thân, giảm tỷ lệ khống chế của phe địch.
Tăng tỷ lệ hút máu bản thân, giảm tỷ lệ khống chế của phe địch. Võ sĩ Kỹ phe ta gây thêm 10% ST lên võ sĩ Vệ phe địch.

Tấn công hàng 2 người. Tăng 100% ST lên võ sĩ Vệ.
Tấn công hàng 2 người. Tăng 100% ST lên võ sĩ Vệ. Tăng 15% hút máu của bản thân.

Tấn công mục tiêu thấp máu nhất hàng sau phe địch, hồi HP cho hàng sau phe ta.
Tấn công mục tiêu thấp máu nhất hàng sau phe địch, hồi HP cho toàn bộ phe ta.
Tấn công mục tiêu thấp máu nhất hàng sau phe địch, hồi HP cho toàn bộ phe ta. Đoạn sau FF quên ghi nên khỏi dịch.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 938

Comments

No Comments

Leave a Reply