Duyên:

Heidern XIV, Leona XV, Ralf XV, Clark XV +25% ATK

Heidern XIV, Heidern +25% HP

Heidern XIV, Tengu, Saisyu +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng 30% HP (theo lv) giới hạn của bản thân (tỉ lệ này được x2 nếu bản thân ở hàng trước hoặc chỉ còn mỗi bản thân trên sân). Tăng thêm 40% công, kháng chí mạng, 50% kháng tuyệt kĩ và kháng độc chiêu, 100% thủ. Tăng thêm từ 0%-52% tỉ lệ hồi phục cho bản thân (HP càng thấp thì tỉ lệ này càng cao và tối đa khi HP bản thân dưới 20%). Khi bị tấn công mà đỡ đòn không kích hoạt thì tỉ lệ đỡ đòn của bản thân tăng thêm 20% (có thể cộng dồn và cộng dồn vô hạn, số cộng dồn sẽ bị giảm 1 nửa khi đỡ đòn được kích hoạt, giảm ít nhất 1 tầng).
Khi bản thân bị tấn công, nhận 1 tầng “Hấp thụ” (tối đa 20 tầng), nếu đỡ đòn hiệu lực thì nhận thêm 1 tầng. Khi ở hàng trước, bản thân chia sẻ 20% sát thương cho hàng sau phe ta, mỗi lần nhận sát thương chia sẻ sẽ hồi phục bằng 80% lượng sát thương này và sẽ dừng khi HP bản thân dưới 20%. Nhận “Hắc Hóa”: Khi bị tấn công, chuyển 50% (65% nếu là lượt đầu tiên) thành sát thương kéo dài, khi tỉ lệ HP của bản thân dưới 50%, nhận “Ikari báo thù” (trong 2 lượt, bản thân nhận thêm 30% kháng sát thương, có thể cộng dồn với các buff tương tự và tăng thêm kháng sát thương bằng với tỉ lệ chuyển thành sát thương kéo dài của “Hắc Hóa” * 10%). Hiệu ứng này có thể kích hoạt mỗi lần 1 lượt và các tầng của hiệu ứng này sẽ được tính độc lập với nhau. Khi bản thân xuất trận nhận thêm 3 tầng “Huyết Giáp Tiềm Tàng”, khi HP bản thân <20% hoặc nhận sát thương chí tử sẽ tiêu hao 1 “Huyết Giáp Tiềm Tàng” để giải trừ trạng thái xấu đồng thời tăng 50% kháng sát thương trong 1 lượt và hồi lại 70% HP và 500 nộ, nếu bản thân bị “Bại Huyết” thì sẽ giải trừ thêm 20%.
Tăng 30% HP (theo lv) giới hạn của bản thân (tỉ lệ này được x2 nếu bản thân ở hàng trước hoặc chỉ còn mỗi bản thân trên sân). Tăng thêm 50% công, kháng chí mạng, 50% kháng tuyệt kĩ và kháng độc chiêu, 70% tỷ lệ tung độc chiêu và 100% thủ. Tăng thêm từ 0%-55% tỉ lệ hồi phục cho bản thân (HP càng thấp thì tỉ lệ này càng cao và tối đa khi HP bản thân dưới 30%). Khi bị tấn công mà đỡ đòn không kích hoạt thì tỉ lệ đỡ đòn của bản thân tăng thêm 30% (có thể cộng dồn và cộng dồn vô hạn, số cộng dồn sẽ bị giảm 1 nửa khi đỡ đòn được kích hoạt, giảm ít nhất 1 tầng).
Khi bản thân bị tấn công, nhận 1 tầng “Hấp thụ” (tối đa 20 tầng), nếu đỡ đòn hiệu lực thì nhận thêm 2 tầng. Khi tấn công nếu điểm “Hấp thụ” đầy, phản công bằng tuyệt kỹ (không kích hoạt khi bị câm lặng, 1 lần mỗi lượt). Khi ở hàng trước, bản thân chia sẻ 30% sát thương cho hàng sau phe ta, mỗi lần nhận sát thương chia sẻ sẽ hồi phục bằng 90% lượng sát thương này và sẽ dừng khi HP bản thân dưới 20%. Nhận “Hắc Hóa”: Khi bị tấn công, chuyển 50% (70% nếu là lượt đầu tiên) thành sát thương kéo dài, khi tỉ lệ HP của bản thân dưới 60%, nhận “Ikari báo thù” (trong 2 lượt, tăng bản thân 70% kháng hiệu ứng và 30% kháng sát thương, có thể cộng dồn với các buff tương tự và tăng thêm kháng sát thương bằng với tỉ lệ chuyển thành sát thương kéo dài của “Hắc Hóa” * 15%). Hiệu ứng này có thể kích hoạt mỗi lần 1 lượt và các tầng của hiệu ứng này sẽ được tính độc lập với nhau. Khi bản thân xuất trận nhận thêm 3 tầng “Huyết Giáp Tiềm Tàng”, khi HP bản thân <20% hoặc nhận sát thương chí tử sẽ tiêu hao 1 “Huyết Giáp Tiềm Tàng” để giải trừ trạng thái xấu (hóa đá, phá giáp) đồng thời nhận 8 tầng “Hấp thụ” và tăng 50% kháng sát thương trong 1 lượt và hồi lại 90% HP và 800 nộ, nếu bản thân bị “Bại Huyết” thì sẽ giải trừ thêm 25%.

Tấn công hàng mục tiêu, có 40% tỷ lệ tê liệt cả hàng, hấp thụ 15% HP và nộ của mỗi mục tiêu (nếu bản thân ở hàng sau hiệu ứng này không có hiệu lực). Thêm hiệu ứng “Bị động” cho mục tiêu trúng đòn (ưu tiên hàng sau) giảm 30% công và tốc độ hồi phục. Hóa giải 30% sát thương tích trữ hiện tại của “Hắc hóa” mỗi kẻ địch bị “Phá giáp” hoặc “Bị động” tăng thêm 5%. Trong 2 lượt, mỗi khi đỡ đòn, hồi 10% HP đã mất và 100 nộ.
Tấn công hàng mục tiêu, có 50% tỷ lệ tê liệt cả hàng, hấp thụ 20% HP và 150 nộ của mỗi mục tiêu, hiệu ứng được x2 nếu chỉ có 1 mục tiêu (nếu bản thân ở hàng sau hiệu ứng này không có hiệu lực). Thêm hiệu ứng “Bị động” cho mục tiêu trúng đòn (ưu tiên hàng sau) giảm 35% công và 20% tốc độ hồi phục.Tăng tỷ lệ đỡ đòn <tổng tỷ lệ phá giáp *15%> trong 1 lượt, không thể giải và có thể cộng dồn với các hiệu ứng cùng loại. Hóa giải 30% sát thương tích trữ hiện tại của “Hắc hóa” mỗi kẻ địch bị “Phá giáp” hoặc “Bị động” tăng thêm 10% (tối đa 40%). Trong 2 lượt, mỗi khi đỡ đòn, hồi 20% HP đã mất và 150 nộ.

“`
Tấn công mục tiêu, tăng cho bản thân 30% sát thương, kháng sát thương và lực đỡ đòn. Thêm “Phá giáp” lên kẻ địch trúng đòn (giảm 15% kháng sát thương và 40% kháng chí mạng) và hiệu ứng này sẽ lan sang kẻ địch ngẫu nhiên khác (ưu tiên võ sĩ chưa nhận hiệu ứng này). Đồng thời bản thân nhận thêm hiệu quả “Tường Sắt” (tăng cho bản thân 70% thủ và 35% kháng tuyệt kĩ). Giải trừ “Phá Giáp” cho bản thân đồng thời gây thêm sát thương tương đương với 30% sát thương dự trữ ở “Hắc Hóa” lên mục tiêu chính. Tiêu thụ toàn bộ “Hấp thụ” ( tất cả mục tiêu đang bị “Phá Giáp” sẽ nhận sát thương thêm tương đương với 3% sát thương dự trữ ở “Hắc Hóa” * số tầng “Hấp thụ” tiêu hao) và hồi phục lại cho bản thân 3% HP cho mỗi tầng “Hấp thụ”).
Nếu tiêu hao đủ 35 tầng “Hấp thụ” bản thân nhận thêm 1 lần “Huyết Giáp Tiềm Tàng” (cộng dồn không giới hạn, nhưng tối đa chỉ tồn tại 3 tầng này 1 lúc).
Tấn công mục tiêu, tăng cho bản thân 35% sát thương, kháng sát thương và lực đỡ đòn, đòn tấn công này bỏ qua phản đòn. Thêm “Phá giáp” lên mục tiêu chính (giảm 15% kháng sát thương và 40% kháng chí mạng) và hiệu ứng này sẽ lan sang kẻ địch ngẫu nhiên khác (ưu tiên võ sĩ chưa nhận hiệu ứng này). Đồng thời bản thân nhận thêm hiệu quả “Tường Sắt” (tăng cho bản thân 70% thủ và 35% kháng tuyệt kĩ). Giải trừ “Phá Giáp” cho bản thân đồng thời đòn tấn công hấp thụ toàn bộ “Phá giáp” vào mục tiêu chính và gây thêm sát thương tương đương với 30% sát thương dự trữ ở “Hắc Hóa” lên mục tiêu chính. Tiêu thụ toàn bộ “Hấp thụ” ( tất cả mục tiêu đang bị “Phá Giáp” sẽ nhận sát thương thêm tương đương với 3% sát thương dự trữ ở “Hắc Hóa” * số tầng “Hấp thụ” tiêu hao) và hồi phục lại cho bản thân 3% HP cho mỗi tầng “Hấp thụ”).
Nếu tiêu hao đủ 35 tầng “Hấp thụ” bản thân nhận thêm 1 lần “Huyết Giáp Tiềm Tàng” (cộng dồn không giới hạn, nhưng tối đa chỉ tồn tại 3 tầng này 1 lúc). Nếu sát thương tích trữ hiện tại của “Hắc hóa” thấp hơn giới hạn HP, nhận hiệu ứng “Răn đe” (1 lượt) khi sát thương tích trữ của “Hắc hóa” cao hơn 200% giới hạn HP sẽ bị hủy bỏ. Lần tuyệt kỹ đầu tiên ở mỗi lượt sẽ chuyển đổi hoạt ảnh thành “Smax-Lưu thương vạn kích” tấn công đơn mục tiêu giữ lại các hiệu ứng ban đầu, tăng 80% tỷ lệ hồi phục bản thân, tăng thêm 3% sát thương của tất cả các kỹ năng đăng biệt trước đó đã gây lên mục tiêu chính (ít nhất 10% HP của mục tiêu, sát thương không gây hồi nộ). Khi kích hoạt lục môn, lấp tức nhận 8 tầng “Thu hoạch”, một số hiệu ứng chỉ có tác dụng khi kích hoạt lục môn.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 565

Comments

No Comments

Leave a Reply