Duyên

Heavy D, Lucky, Brian +20% ATK

Heavy D, Ralf, Ryo, Vanessa +20% ATK

Heavy D, Lucky, Chin, Robert +20% ATK

Duyên ngầm

Brian, Lucky, Terry

Kỹ năng

Tăng ATK bản thân. Nếu trong đội hình có đủ bộ 3 USA, tăng 10% ATK trong 2 lượt cho cả 3 (2 lượt), bản thân hồi 70 nộ mỗi lượt (4 lượt).
Tăng ATK bản thân. Nếu trong đội hình có đủ bộ 3 USA, tăng 15% ATK trong 2 lượt cho cả 3 (2 lượt), bản thân hồi 120 nộ mỗi lượt (4 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 25% tỷ lệ chí mạng bản thân (1 lượt). Nếu có Lucky là đồng minh, tăng 10% ST (2 lượt). Nếu có Brian là đồng minh, tăng 10% KST (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 25% tỷ lệ chí mạng bản thân (1 lượt). Nếu có Lucky là đồng minh, tăng 20% ST (2 lượt). Nếu có Brian là đồng minh, tăng 20% KST (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 20% DEF và 10% KST của mục tiêu (2 lượt). Nếu số võ sĩ còn lại của phe ta ít hơn phe địch, tăng 30% tỷ lệ chí mạng bản thân trong lượt này.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% DEF và 15% KST của mục tiêu (2 lượt). Nếu số võ sĩ còn lại của phe ta ít hơn phe địch, tăng 40% tỷ lệ chí mạng bản thân trong lượt này.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% DEF và 20% KST của mục tiêu (2 lượt). Nếu số võ sĩ còn lại của phe ta ít hơn phe địch, tăng  40% tỷ lệ chí mạng và 15% ATK bản thân trong lượt này. Nếu có đủ bộ 3 USA, cả 3 miễn choáng trong lượt này.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 915

Comments

No Comments

Leave a Reply