Duyên

Haohmaru, Ukyo, Kyo NESTS, Crazy Iori +25% HP

Haohmaru, Nakoruru, Ukyo +25% HP

Haohmaru, Rugal, Geese, Yashiro Thổ, Daimon +25% ATK

Duyên ngầm

Ukyo, Nakoruru, Igniz

Kỹ năng

Tăng kháng chí mạng và tỷ lệ đỡ đòn bản thân. Nếu phe ta có 3 võ sĩ hồn hổ trở lên, tăng 10% KST toàn đội (2 lượt). Nếu phe ta có 3 võ sĩ hồn rùa trở lên, tăng 10% ST toàn đội (2 lượt).
Tăng kháng chí mạng và tỷ lệ đỡ đòn bản thân. Nếu phe ta có 3 võ sĩ hồn hổ trở lên, tăng 15% KST toàn đội (2 lượt). Nếu phe ta có 3 võ sĩ hồn rùa trở lên, tăng 15% ST toàn đội (2 lượt).

Tấn công hàng 2 người, giảm 200 nộ và 30% tỷ lệ chí mạng (1 lượt).
Tấn công hàng 2 người, giảm 250 nộ và 40% tỷ lệ chí mạng (1 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng ST bằng 8% HP tối đa bản thân, bỏ qua đỡ đòn (không bỏ qua chống cự), giảm 20% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng ST bằng 8% HP tối đa bản thân, bỏ qua đỡ đòn (không bỏ qua chống cự), giảm 30% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng ST bằng 15% HP tối đa bản thân, bỏ qua đỡ đòn (không bỏ qua chống cự), giảm 30% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu. Gây hiệu ứng “Chảy máu” (giảm 5% HP mỗi lượt, giảm 90% khả năng hồi phục, 2 lượt). Kích hoạt trạng thái “Khổng lồ hóa” (Tăng kích thước, tăng 30% ATK và 30% hút máu, 2 lượt).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1242

Comments

No Comments

Leave a Reply