Duyên

Gato, Hotaru +25% ATK

Gato, Duo Lon, Kasumi +25% ATK

Gato, Meitenkun, Shun’ei, Tung Fu Rue +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng bản thân tỉ lệ chặn đỡ đòn, 35% tỉ lệ cường hóa sát thương và kháng sát thương, 40% tỉ lệ miễn khống và tỉ lệ tung độc chiêu. Gato có tính kiên nhẫn, giúp bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, HP bản thân càng thấp thì sức chiến đấu càng mạnh. Vào đầu mỗi lượt phát động hiệu quả “Liêu nha” trong 1 lượt (không thể hóa giải), nhận hiệu quả sau tùy vào lượng máu của bản thân (HP bản thân mất càng nhiều, lượng càng cao, lượng tối đa nhận được khi HP bản thân mất 85%): tăng 0~500 nộ, 0~50% tỉ lệ cường hóa sát thương, tỉ lệ kháng sát thương, tỉ lệ chí mạng, sát thương tuyệt kĩ, kháng sát thương tuyệt kĩ. Khi nhận sát thương chí tử, tiến nhập “Bát Cực bí truyền · Đột phá giới hạn” trong 1~3 lần chịu sát thương hoặc 2 lượt (càng nhiều người phe địch trên sân, càng nhiều lần miễn dịch tử vong, nhưng hiệu quả chữa trị sẽ bị suy giảm nhiều, lượng tích lũy nhận được dựa vào lượng sát thương phải chịu và giới hạn HP bản thân, giới hạn lượng tích lũy là 100%). Khi nhận đủ số lần tấn công của “Đột phá giới hạn”, hóa giải mọi trạng thái xấu và hóa đá của bản thân, dựa vào lượng tích lũy sẽ nhận thêm “Liêu nha” và lập tức phản công bằng tuyệt kĩ lên kẻ địch có % HP cao nhất (lượng hiệu quả tăng ích từ “Liêu nha” kéo dài tới khi bắt đầu lượt kế tiếp phe ta, và có thể cộng dồn với các hiệu quả tăng ích cùng loại), sau khi phản công sẽ hồi lượng HP tương đương (tối thiểu hồi 50% HP) và 500 nộ. Khi “Đột phá giới hạn” kết thúc thời gian sẽ không thể phát động phản công. Mỗi trận có thể kích hoạt tối đa 2 lần “Đột phá giới hạn”, sau khi phát động “Đột phá giới hạn” vĩnh viễn tăng 8% siêu cường hóa sát thương và siêu kháng sát thương (có thể cộng dồn). Mọi sát thương bản thân gây ra đều bỏ qua miễn khống.
Tăng bản thân tỉ lệ chặn đỡ đòn, 40% tỉ lệ cường hóa sát thương và kháng sát thương, 50% tỉ lệ miễn khống và tỉ lệ tung độc chiêu. Gato có tính kiên nhẫn, giúp bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, HP bản thân càng thấp thì sức chiến đấu càng mạnh. Khi vào trận và vào đầu mỗi lượt phát động hiệu quả “Liêu nha” trong 1 lượt (không thể hóa giải), nhận hiệu quả sau tùy vào lượng máu của bản thân (HP bản thân mất càng nhiều, lượng càng cao, lượng tối đa nhận được khi HP bản thân mất 85%, khi đạt giá trị tối đa sẽ tràn khí huyết): tăng 200~700 nộ, 20~70% tỉ lệ cường hóa sát thương, tỉ lệ kháng sát thương, tỉ lệ chí mạng, sát thương tuyệt kĩ, kháng sát thương tuyệt kĩ (giá trị thuộc tính sẽ làm mới ngay khi chỉ số có thể được tăng). Khi nhận sát thương chí tử, tiến nhập “Bát Cực bí truyền. Đột phá giới hạn” trong 1~3 lần chịu sát thương hoặc 2 lượt (càng nhiều người phe địch trên sân, càng nhiều lần miễn dịch tử vong, nhưng giảm 100% tỉ lệ chữa trị, lượng tích lũy nhận được dựa vào lượng sát thương phải chịu và giới hạn HP bản thân, giới hạn lượng tích lũy là 100%). Khi nhận đủ số lần tấn công của “Đột phá giới hạn”, hóa giải mọi trạng thái xấu và hóa đá của bản thân, dựa vào lượng tích lũy sẽ nhận thêm “Liêu nha” và lập tức phản công bằng tuyệt kĩ lên kẻ địch có % HP cao nhất (lượng hiệu quả tăng ích từ “Liêu nha” kéo dài tới khi bắt đầu lượt kế tiếp phe ta, và có thể cộng dồn với các hiệu quả tăng ích cùng loại), sau khi phản công sẽ hồi lượng HP tương đương (tối thiểu hồi 80% HP) và 500 nộ, nhận khiên có độ bền bằng 10% giới hạn HP bản thân. Khi “Đột phá giới hạn” kết thúc thời gian sẽ không thể phát động phản công. Mỗi trận có thể kích hoạt tối đa 3 lần “Đột phá giới hạn” (nếu ra trận phe ta chỉ có 1 người sẽ là 1 lần), sau khi phát động “Đột phá giới hạn” vĩnh viễn tăng 8% siêu cường hóa sát thương và siêu kháng sát thương (có thể cộng dồn). Mọi sát thương bản thân gây ra đều bỏ qua miễn khống.

Tấn công 1 võ sĩ, có 50% tỉ lệ choáng mục tiêu 1 lượt. Nếu khi tấn công HP đã mất bản thân cao hơn HP đã mất của mục tiêu, sẽ gây sát thương thêm bằng 10% giới hạn HP mục tiêu và 50% Bại huyết. Gây thêm các hiệu quả sau dựa vào lượng HP đã mất của bản thân (lượng HP đã mất càng nhiều, lượng càng cao, lượng tối đa nhận được khi HP bản thân mất 85%):
– Tăng 5%-50% tỉ lệ chặn đỡ đòn và tỉ lệ hút máu trong 2 lượt.
– Gây thêm 20%-100% sát thương thêm.
– Hồi 100-300 nộ.
Tấn công 1 võ sĩ, có 60% tỉ lệ choáng mục tiêu 1 lượt. Nếu khi tấn công HP đã mất bản thân cao hơn HP đã mất của mục tiêu, sẽ gây sát thương thêm bằng 20% giới hạn HP mục tiêu và 50% Bại huyết, có 90% tỉ lệ khiêu khích mục tiêu. Gây thêm các hiệu quả sau dựa vào lượng HP đã mất của bản thân (lượng HP đã mất càng nhiều, lượng càng cao, lượng tối đa nhận được khi HP bản thân mất 85%):
– Tăng 15%-70% tỉ lệ đỡ đòn, chặn đỡ đòn và tỉ lệ hút máu trong 2 lượt.
– Gây thêm 50%-150% sát thương thêm.
– Hồi 150-400 nộ.
Nếu bản thân ở hàng trước sẽ nhận 1 tầng Kháng thể Bại huyết trong 1 lượt, và hồi 10%-30% HP đã mất.

Tấn công một võ sĩ, tăng bản thân 30% công thủ, nếu khi tấn công HP đã mất bản thân cao hơn HP đã mất của mục tiêu, sẽ gây thêm sát thương bằng 40% giữa mức chênh lệch HP đã mất bản thân và HP đã mất của mục tiêu. Giảm mục tiêu 100 nộ. Nếu sau khi giảm lượng nộ mục tiêu vẫn không thấp hơn 1000 sẽ tăng bản thân 30% tỉ lệ khống chế. Có 50% xác suất câm lặng mục tiêu 2 lượt. Dựa vào lượng HP đã mất của bản thân, hồi cho bản thân và một đồng đội chưa đầy nộ 40-160 nộ (lượng HP đã mất càng nhiều, lượng càng cao, lượng tối đa nhận được khi HP bản thân mất 85%). Giảm mục tiêu 20% kháng sát thương tuyệt kĩ (kéo dài 2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải).
Tấn công một võ sĩ, tăng bản thân 40% công thủ. Nhận hiệu quả “để lực” (kéo dài 2 lượt, không thể hóa giải, trong thời gian này hiệu quả bản thân nhận được sẽ luôn được coi như là đã đạt lượng mất HP tối đa). Nếu khi tấn công HP đã mất bản thân cao hơn HP đã mất của mục tiêu, sẽ gây thêm sát thương bằng 50% giữa mức chênh lệch HP đã mất bản thân và HP đã mất của mục tiêu. Giảm mục tiêu 200 nộ. Nếu sau khi giảm lượng nộ mục tiêu vẫn không thấp hơn 1000 sẽ tăng bản thân 40% tỉ lệ khống chế. Có 70% xác suất câm lặng mục tiêu 2 lượt. Dựa vào lượng HP đã mất của bản thân, hồi cho bản thân và một đồng đội chưa đầy nộ 60-240 nộ (lượng HP đã mất càng nhiều, lượng càng cao, lượng tối đa nhận được khi HP bản thân mất 85%). Giảm mục tiêu 25% kháng sát thương tuyệt kĩ (kéo dài 2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải). Nếu sát thương kĩ năng này cao hơn HP hiện tại mục tiêu, bản thân sẽ nhận thêm 1 lần “Bát Cực bí truyền · Đột phá giới hạn” (tối đa 1 lần).
Tấn công một võ sĩ, tăng bản thân 50% công thủ. Nhận hiệu quả “để lực” (kéo dài 2 lượt, không thể hóa giải, trong thời gian này hiệu quả bản thân nhận được sẽ luôn được coi như là đã đạt lượng mất HP tối đa). Nếu khi tấn công HP đã mất bản thân cao hơn HP đã mất của mục tiêu, sẽ gây thêm sát thương bằng 60% giữa mức chênh lệch HP đã mất bản thân và HP đã mất của mục tiêu. Giảm mục tiêu 200 nộ. Nếu sau khi giảm lượng nộ mục tiêu vẫn không thấp hơn 600 sẽ tăng bản thân 60% tỉ lệ khống chế. Có 85% xác suất câm lặng mục tiêu 2 lượt. Dựa vào lượng HP đã mất của bản thân, hồi cho bản thân và một đồng đội chưa đầy nộ 100-300 nộ (lượng HP đã mất càng nhiều, lượng càng cao, lượng tối đa nhận được khi HP bản thân mất 85%). Giảm mục tiêu 25% kháng sát thương tuyệt kĩ (kéo dài 2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải). Nếu sát thương kĩ năng này cao hơn HP hiện tại mục tiêu, bản thân sẽ nhận thêm 1 lần “Bát Cực bí truyền · Đột phá giới hạn” (tối đa 2 lần). Nếu bản thân đang trong trạng thái “Bát Cực bí truyền · Đột phá giới hạn” chuyển tuyệt kĩ “Linh Nha”: hóa giải trạng thái có lợi mục tiêu, choáng mục tiêu (bỏ qua miễn khống) và bao gồm tất cả hiệu quả kĩ năng ban đầu.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1194

Comments (1)

  • Pink Pig
    16/04/2022 at 1:21 Chiều Reply
    Vào grp để giao lưu học hỏi kinh nghiệm nhé. https://www.facebook.com/groups/663548934101994

Leave a Reply