Duyên

Ryo Thiên Cẩu, Robert XI, Tengu +25% ATK

Ryo Thiên Cẩu, Kim, Joe, King +25% HP

Ryo Thiên Cẩu, Daimon, Ralf +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ phản đòn bản thân khi ra trận. Hàng trước phe ta nhận 40% tỷ lệ phản đòn của Ryo Thiên Cẩu (Nếu Ryo Thiên Cẩu đứng hàng trước sẽ được cộng dồn tỷ lệ phản đòn, tức 140%). Tăng 30% DEF, 40% kháng chí mạng, 15% HP bản thân. Nếu HP bản thân dưới 50%, tăng thêm 30% DEF, không thể bị giảm nộ trong 1 lượt. Khi HP bản thân dưới 25%, giải hiệu ứng bất lợi bản thân (kể cả hóa đá), hồi 25% HP, giảm 40% khả năng hồi phục của kẻ đã tấn công bản thân (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải), mỗi lượt kích hoạt 1 lần. Khi nhận ST chí tử sẽ không chết, tăng 25% KST độc chiêu và KST tuyệt kỹ (duy trì vĩnh viễn, không cộng dồn), hồi 25% HP (không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng giảm khả năng hồi phục), kích hoạt tối đa 3 lần, trong võ đài 1 vs 1 chỉ kích hoạt 1 lần.
Lượt đầu chắc chắn có độc chiêu. Tăng tỷ lệ phản đòn bản thân khi ra trận. Hàng trước phe ta nhận 40% tỷ lệ phản đòn của Ryo Thiên Cẩu (Nếu Ryo Thiên Cẩu đứng hàng trước sẽ được cộng dồn tỷ lệ phản đòn, tức 140%). Tăng 30% DEF, 50% kháng chí mạng, 20% HP, 30% tỷ lệ xuyên đỡ đòn bản thân. Nếu HP bản thân dưới 50%, tăng thêm 30% DEF và 10% ST tuyệt kỹ, không thể bị giảm nộ trong 1 lượt. Khi HP bản thân dưới 25%, giải hiệu ứng bất lợi bản thân (kể cả hóa đá), hồi 25% HP, giảm 40% khả năng hồi phục của kẻ đã tấn công bản thân (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải), mỗi lượt kích hoạt 1 lần. Khi nhận ST chí tử sẽ không chết, tăng 30% KST độc chiêu và KST tuyệt kỹ (duy trì vĩnh viễn, không cộng dồn), hồi 30% HP (không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng giảm khả năng hồi phục), kích hoạt tối đa 3 lần, trong võ đài 1 vs 1 chỉ kích hoạt 1 lần.

Tấn công đơn mục tiêu, 40% tỷ lệ “Mê hoặc”. Tăng 20% tỷ lệ phản đòn bản thân. Lượt tiếp theo nếu bị khống chế sẽ tự hóa giải (kể cả hóa đá), hồi 15% HP (duy trì hiệu quả tới khi được kích hoạt, không cộng dồn và chỉ kích hoạt 1 lần).
Tấn công đơn mục tiêu, 60% tỷ lệ “Mê hoặc”. Tăng 20% tỷ lệ phản đòn bản thân. Lượt tiếp theo nếu bị khống chế sẽ tự hóa giải (kể cả hóa đá), hồi 15% HP và 200 nộ (duy trì hiệu quả tới khi được kích hoạt, không cộng dồn và chỉ kích hoạt 1 lần). Khi kích hoạt giải hiệu ứng khống chế, tăng 50% tỷ lệ miễn khống và 50% tỷ lệ tung độc chiêu của bản thân, 1 lượt.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 20% ST, KST bản thân. Giảm 20% ST, KST của mục tiêu, mỗi khi mục tiêu này bị tấn công, lượng nộ hồi phục bị giảm 50 nộ, duy trì cho đến hết lượt này. Gây thêm ST bằng 15% HP của mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Giảm 40% khả năng hồi phục của mục tiêu (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% ST, KST bản thân. Giảm 25% ST, KST của mục tiêu, mỗi khi mục tiêu này bị tấn công, lượng nộ hồi phục bị giảm 70 nộ, duy trì cho đến hết lượt này. Gây thêm ST bằng 20% HP của mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Giảm 40% khả năng hồi phục của mục tiêu (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải). Tăng ATK bằng 30% tỷ lệ phản đòn của bản thân, giải hiệu ứng bất lợi cho 1 đồng minh, ưu tiên người đang bị khống chế.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 35% ST, KST và tỷ lệ chí mạng bản thân. Giảm 30% ST, KST của mục tiêu, mỗi khi mục tiêu này bị tấn công, lượng nộ hồi phục bị giảm 100 nộ, duy trì cho đến hết lượt này (bỏ qua miễn khống). Gây thêm ST bằng 25% HP của mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Giảm 40% khả năng hồi phục của mục tiêu (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải). Tăng ATK bằng 35% tỷ lệ phản đòn của bản thân, giải hiệu ứng bất lợi cho 1 đồng minh, ưu tiên người đang bị khống chế. Tấn công mục tiêu thấp máu nhất, tăng 35% ST, KST và  30% tỷ lệ chí mạng bản thân. Gây thêm ST bằng 25% HP tối đa của mục tiêu và 25% HP đã mất của bản thân (bỏ qua miễn khống). Trong lượt này, hồi HP bằng 25% ST gây ra từ độc chiêu.

Trắng: Tăng 25% sát thương công thủ, 30% sát thương tuyệt kỹ. Tấn công đơn mục tiêu giảm 27% sát thương và kháng sát thương.
Lục: Giảm 35% tỷ lệ hồi phục, tăng vĩnh viễn 25% sát thương và kháng sát thương khi xuất chiến. Mở ô sách số 1.
Lam: Tăng 10% sát thương độc chiêu, tăng 40% tỷ lệ phản đòn cho võ sĩ hàng trước, bản thân 80%. Mở ô sách số 2.
Tím: Tăng 10% sát thương độc chiêu, tăng công bản thân bằng 40% tỷ lệ phản đòn. Mở ô sách số 3.
Cam: Tăng 10% sát thương độc chiêu, gây thêm sát thương bằng 20% hp tối đa, bỏ qua miễn khống. Có thể xuất chiến ở lượt 1.
Đỏ: Chuyển đổi hoạt ảnh, tấn công kẻ có HP thấp nhất, giảm 100 nộ (1 lượt). giải hiệu ứng cho 1 đồng minh. Đòn tấn công bỏ qua miễn khống và không thể giải.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 5353

Comments

No Comments

Leave a Reply