Duyên

Duolon, Adel, Benimaru +25% công

Duolon, Shen woo, Ash +25% HP

Duolon, Haohmaru, Robert XI +25% HP

Duyên ngầm:

Benimaru, Shen wo, Kensou

Kỹ năng

Tăng cho bản thân tỷ lệ kháng chí mạng và đỡ đòn (20% ở lv 1). Khi vào trận, nếu Duo Lon đứng hàng trước hoặc chỉ có 1 mình Duo Lon, sẽ buff cho bản thân hiệu quả “Oán linh ” (tăng 30% tỷ lệ kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ, hiệu quả giảm 10% mỗi 1 lượt trôi qua). Khi đồng đội bị tấn công, sẽ nhận thay cho đồng đội 20% sát thương đó (không tính sát thương từ phản đòn và từ khiên), giảm 40% sát thương nhận thay này, nếu HP của bản thân dưới 20% thì sẽ không kích hoạt. Tăng cho bản thân 15% kháng sát thương (không tính sát thương từ phản đòn). Mỗi lần bản thân bị tấn công sẽ tích 3 điểm “năng lượng Wraith”, mỗi lần nhận sát thương thay cho đồng đội sẽ tích 2 điểm “năng lượng Wraith” (tối đa 100 điểm ) Vào mỗi đầu lượt của phe địch, nếu HP của Duo Lon dưới 85%, sẽ ngay lập tức dùng 20 điểm “năng lượng Wraith” để hồi 15% HP cho bản thân. Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, giải mọi trạng thái xấu kể cả hóa đá, hồi 200 nộ, và bước vào trạng thái “Vô thần” (có thể chịu 5 lần kháng sát thương chí tử và kháng khống chế, tuy nhiên sẽ bị giảm 100% tỷ lệ hồi HP, duy trì đến lượt tấn công tiếp theo của phe ta, mỗi trận kích hoạt 1 lần). Khi trạng thái “Vô thần” kết thúc, sẽ giải mọi trạng thái xấu kể cả hóa đá, sẽ reset hiệu quả “Oán linh”, trong 2 lượt sẽ vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ và khống chế.
Tăng cho bản thân tỷ lệ kháng chí mạng và đỡ đòn (20% ở lv 1, chỉ số này sẽ được gấp đôi ở 2 lượt đầu tiên khi ra trận). Khi vào trận, nếu Duo Lon đứng hàng trước hoặc chỉ có 1 mình Duo Lon, sẽ buff cho bản thân hiệu quả “Oán linh” (tăng 36% tỷ lệ kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ, hiệu quả giảm 9% mỗi 1 lượt trôi qua). Khi đồng đội bị tấn công, sẽ nhận thay cho đồng đội 25% sát thương đó (không tính sát thương từ phản đòn và từ khiên), giảm 50% sát thương nhận thay này, nếu HP của bản thân bằng 1 thì sẽ không kích hoạt. Tăng cho bản thân 25% kháng sát thương (không tính sát thương từ phản đòn). Mỗi lần bản thân bị tấn công sẽ tích 3 điểm “năng lượng oán linh”, mỗi lần nhận sát thương thay cho đồng đội sẽ tích 2 điểm “năng lượng oán linh” (có thể tích đến 100 điểm). Vào mỗi đầu lượt của phe địch, nếu HP của Duo Lon dưới 80%, sẽ ngay lập tức dùng 20 điểm “năng lượng Wraith” để hồi 20% HP cho bản thân. Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, giải mọi trạng thái xấu kể cả hóa đá, hồi 500 nộ, và bước vào trạng thái “Vô thần” (có thể chịu 5 lần kháng sát thương chí tử và kháng khống chế, tuy nhiên sẽ bị giảm 100% tỷ lệ hồi HP, duy trì đến lượt tấn công tiếp theo của phe ta, mỗi trận kích hoạt 1 lần). Khi trạng thái “Vô thần” kết thúc, sẽ giải mọi trạng thái xấu kể cả hóa đá, sẽ reset hiệu quả “Oán linh”, trong 2 lượt sẽ vô hiệu với hiệu ứng giảm nộ và khống chế.

Tấn công một mục tiêu, giảm 35% thủ của mục tiêu trong 2 lượt, cứ mỗi 1 điểm “Năng lượng Wraith” đang sở hữu, sẽ tăng thêm 0.5% sát thương độc chiêu (tối đa gấp 1.5 lần). Tăng 20% tỷ lệ tích điểm “năng lượng Wraith” cho đến lượt tung tuyệt kỹ tiếp theo. Trong 1 lượt, khi nhận sát thương thay cho đồng đội, sẽ hồi cho bản thân và đồng đội có HP thấp nhất lượng HP bằng 50% sát thương. “Giải phóng Wraith”: sau khi dùng tuyệt kỹ đã thức tỉnh vũ khí có thể kích hoạt. Trong lượt này, chuyển độc chiêu thành tấn công một hàng ngang, dùng 80 điểm “năng lượng oán linh” để hồi 60% HP, tăng 30% tốc độ hồi nộ, 5% kháng sát thương (duy trì 1 lượt, không thể giải trừ). Những hiệu quả khác vẫn giữ nguyên.
Tấn công một mục tiêu, giảm 50% thủ của mục tiêu trong 2 lượt, cứ mỗi 1 điểm “năng lượng oán linh” đang sở hữu, sẽ tăng thêm 0.8%sát thương độc chiêu (tối đa gấp 1.8 lần). Tăng 30% tỷ lệ tích điểm “năng lượng Wraith” cho đến lượt tung tuyệt kỹ tiếp theo. Trong 1 lượt, khi nhận sát thương thay cho đồng đội, sẽ hồi cho bản thân và đồng đội có HP thấp nhất lượng HP bằng 80% sát thương. “Giải phóng Wraith”: sau khi dùng tuyệt kỹ đã thức tỉnh vũ khí có thể kích hoạt. Trong lượt này, chuyển độc chiêu thành tấn công một hàng ngang, dùng 80 điểm “năng lượng Wraith” để hồi 70% HP, tăng 30% tốc độ hồi nộ, 7%kháng sát thương (duy trì 2 lượt, không thể giải trừ). Những hiệu quả khác vẫn giữ nguyên. Sau khi bước vào trạng thái “Vô thần”, sẽ lĩnh hội thêm một lần khả năng kích hoạt “Vô thần” (điều kiện: sau khi đã kích hoạt nhị môn, phe ta có nhiều hơn 1 người, mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần).

Tấn công toàn bộ mục tiêu, địch càng ít sát thương càng cao (tăng tối đa đến 110%). Tăng 20% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Tăng 20% tỉ lệ chí mạng cho hàng sau .Mỗi 1 địch giúp bản thân tăng thêm 3 “Năng lượng Wraith. Nếu phe ta và địch chỉ có 1 người, sẽ ngay lập tức tăng thêm 20 điểm “năng lượng oán linh”. Tùy vào số điểm của “năng lượng oán linh”, sẽ buff thêm các hiệu quả sau:
Trên 20 điểm: tăng 20% công và thủ.
Trên 40 điểm: tăng thêm sát thương bằng 50% công và thủ của bản thân cho các mục tiêu (bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ địch)
Tấn công toàn bộ mục tiêu, địch càng ít sát thương càng cao (max 130%). Tăng 30% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Tăng 30% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta. Cứ mỗi 1 địch mà bản thân tấn công, sẽ tăng 5 điểm “năng lượng Wraith”. Nếu phe ta và địch chỉ có 1 người, sẽ ngay lập tức tăng thêm 35 điểm “năng lượng Wraith”. Tùy vào số điểm của “năng lượng Wraith”, sẽ buff thêm các hiệu quả sau:
Trên 20 điểm: tăng 30% công và thủ
Trên 40 điểm: tăng thêm sát thương bằng 70% công và thủ của bản thân cho các mục tiêu (bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ địch)
Trên 60 điểm: lượt này chắc chắn tung độc chiêu
Trên 80 điểm: lượt tung độc chiêu tiếp theo sẽ kích hoạt độc chiêu mới “Giải phóng oán linh”.
Tấn công toàn bộ mục tiêu, địch càng ít sát thương càng cao (tăng tối đa đến 150%). Lượt tung tuyệt kỹ tiếp theo sau khi “Vô thần” sẽ đổi tuyệt kỹ thành “Ảo mộng ám kính”, tấn công một mục tiêu có HP thấp nhất (không ưu tiên viện trợ tham chiến). Tăng 35% sát thương và kháng sát thương cho bản thân. Tăng 35% tỷ lệ chí mạng cho hàng sau phe ta. Cứ mỗi 1 địch mà bản thân tấn công, sẽ tăng 6 điểm “năng lượng Wraith”. Nếu phe ta và địch chỉ có 1 người, sẽ ngay lập tức tăng thêm 50 điểm “năng lượng Wraith. Tùy vào số điểm của “năng lượng Wraith”, sẽ buff thêm các hiệu quả sau:
Trên 20 điểm: tăng 35% công và thủ
Trên 40 điểm: tăng thêm sát thương bằng 75% công và thủ của bản thân cho các mục tiêu (bỏ qua miễn khống, không gây hồi nộ địch, địch càng ít sát thương càng cao (tăng tối đa đến 150%)
Trên 60 điểm: lượt này chắc chắn tung độc chiêu, giải trạng thái xấu cho bản thân
Trên 80 điểm: lượt tung độc chiêu tiếp theo sẽ kích hoạt độc chiêu mới “Giải phóng oán linh”. Hồi 200 nộ cho một đồng đội chưa MAX nộ (ưu tiên hàng sau)

Kích hoạt: Từ vòng 2 có 1 võ sĩ nộ
Trắng: Tăng tỷ lệ sát thương lên 25%, tấn công 25% và sát thương tuyệt kĩ 30% tấn công toàn bộ kẻ thù, càng ít mục tiêu, sát thương càng cao, mức tăng tối đa là 150%: sau khi có thẻ chiến đấu, bạn có thể tham gia trận chiến từ vòng thứ ba.
Lục: Gây thêm 40% -100% cho tất cả các mục tiêu (mục tiêu càng ít, sát thương càng cao, sát thương bỏ qua khả năng miễn nhiễm khống chế): tăng vĩnh viễn 25% tỷ lệ sát thương sau khi ra trận , ô kĩ năng 1 mở.
Lam: Tăng sát thương kỹ năng thêm 10%: Tất cả sát thương gây ra bởi kỹ năng này sẽ không hồi nộ. Nếu võ sĩ trên trận không có độc chiêu thì sẽ chắc chắn tung trong vòng này, ô kỹ năng thứ hai mở, số lần sử dụng +1.
Tím: Tăng 10% sát thương kỹ năng. phục hồi 32% máu cho người có tỷ lệ máu thấp nhất. Ô kỹ năng thứ 3 mở.
Cam: Tăng sát thương kỹ năng thêm 10%. tăng 30% tỉ lệ crit cho hàng sau, bạn có thể tham gia trận chiến từ vòng đầu tiên sau khi bạn có thẻ.
Đỏ: Sát thương kỹ năng tăng 30%.Hồi 320 nộ cho võ sĩ chưa full nộ(ưu tiên phía sau) .Tăng thêm 10% kháng sát thương cho toàn bộ võ sĩ (không thể bị xóa), có thể trận ở lượt 1, số lần sử dụng +1.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 4088

Comments

No Comments

Leave a Reply