Duyên

Duo Lon XIII, Duo Lon, Lin +25% HP

Duo Lon XIII, Elizabeth, Shen Woo +25% HP

Duo Lon XIII, Blue Mary XIV, Mai Shiranui XIV, Overlord Geese +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng 30% kháng chí mạng và đỡ đòn cho bản thân, tăng thêm cho bản thân 35% công thủ, kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kĩ. Nhận chia sẻ 25% sát thương của hàng sau phe ta, nếu HP bản thân dưới 30% thì sẽ dừng chia sẻ. Mỗi lần bản thân nhận sát thương chia sẻ thì sẽ hồi lại 15% HP đã mất. Nhận 1 lần kháng bại huyết khi bản thân lên trận và 1 tầng “Long Ngọc” (tăng cho bản thân 80% kháng sát thương và 80% kháng sát thương tuyệt kĩ). Hiệu quả này kéo dài cho đến khi nộ tiếp theo được kích hoạt. Nhận 3 tầng “Oán hồn” khi bản thân nhận sát thương và cộng dồn tối đa 7 tầng (nếu là 1vs1 thì chỉ còn 3). Khi bản thân nhận sát thương chí tử thì sẽ tiêu hao 3 tầng này để kích hoạt miễn chí tử, giải mọi trạng thái bất lợi kể cả hóa đá, đồng thời hồi thêm cho bản thân 80% HP tối đa và 400 nộ đồng thời giảm 2 tầng “Oán hồn”. Khi lên trận, nhận được 3 điểm “Oán long” và “Oán hận” (tối đa 6 tầng, mỗi “Oán long” tăng 15% tỉ lệ kháng sát thương và mỗi “Oán hận” tăng 15% cường hóa sát thương cho bản thân, có thể cộng dồn với các buff tương tự khác). Khi lên trận, bản thân nhận được ngẫu nhiên 1 trong 2 buff ở phía dưới, tùy thuộc vào điểm “Oán long” và “Oán hận” bản thân đang có, khi cộng dồn nào cao hơn thì sẽ có tỉ lệ chọn buff tăng cộng dồn về phía buff đang có cộng dồn nhiều hơn:
– Long hồn: khi bị tấn công, tăng 1 “Oán long” và giảm 1 “Oán hận”. Khi “Oán long” đạt 6 cộng dồn, sẽ miễn nhiễm với đòn tấn công tiếp theo và giữ nguyên buff từ “Oán long” trong 1 hiệp, sau đó reset lại “Oán long” thành 2 và “Oán hận” là 4.
– Ân oán: khi bị tấn công, tăng 1 “Oán hận” và giảm 1 “Oán long”. Khi “Oán hận” đạt đến 6, ngay lập tức phản công bằng tuyệt kĩ, nhắm mục tiêu vào kẻ mà có nộ cao nhất và mỗi tấn công nhận được sau đó sẽ phục hồi 15% HP tối đa và hồi phục thêm bằng 50% sát thương gây ra bởi đòn phản công (HP phục hồi có thể được kích hoạt hai lần), sau khi phản công, nhận được 1 “Oán hồn”, reset lại “Oán hận ” thành 2 và “Oán long” thành 4.
Tăng 40% tỷ lệ kháng chí mạng và đỡ đòn bản thân, tăng công thủ, kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ. Chia sẻ 35% sát thương mà các võ sĩ hàng sau phải nhận, giảm 40% sát thương chia sẻ (dừng chia sẻ khi HP bản thân dưới 30%), mỗi lần nhận sát thương chia sẻ bản thân hồi 20% HP đã mất. Lượt đầu tiên chắc chắn độc chiêu, nhận 1 điểm kháng bại huyết và 1 “Ngọc rồng” tăng 90% kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ kéo dài cho đến lần tuyệt kỹ tiếp theo. Bắt đầu trận chiến, nhận tối đa 7 “Linh hồn ma” (3 điểm với 1vs1). Khi nhận sát thương chí tử, tiêu thụ 3 điểm “Linh hồn ma” xóa hiệu ứng xấu, hồi 100% HP600 nộ, sau đó giảm giơi hạn giới hạn “Linh hồn ma” còn 5 và nhận 1 “Ngọc rồng”. Nếu có võ sĩ chết nhận 1 điểm cộng dồn “Linh hồn ma” có thể nhận 3 điểm theo cách này, và số lượng tối đa có thể có là 9 điểm. Khi bắt đầu trận chiến, nhận 3 “Long hồn” và “Ân oán” tối đa là 6 điểm, mỗi điểm “Long hồn” tăng 17% tỷ lệ kháng sát thương và mỗi điểm “Ân oán” tăng 17% tỷ lệ sát thương, có thể cộng dồn các buff tương tự. Khi bị tấn công lần đầu tiên, ngẫu nhiên kích hoạt khả năng sau, nhận 1 “Linh hồn ma”.
– Long hồn: Khi bị tấn công, tăng 1 điểm “Long hồn” và giảm 1 điểm “Ân oán”. Khi “Long hồn” đạt 6 điểm, bản thân miễn nhiễm sát thương với đòn tấn công tiếp theo và giữ hiệu ứng buff từ “Long hồn” (1 lượt). Áp dụng “Cơ thể thép” lên võ sĩ đồng minh hàng sau, tăng 20% tỷ lệ kháng sát thương (1 lượt, có thể cộng dồn các buff tương tự). Sau đó đặt lại “Long hồn” là 2 và “Ấn oán” là 4.
– Ân oán: Khi bị tấn công, tăng 1 điểm “Ân oán” và giảm 1 điểm “Long hồn”. Khi “Ân Oán” đạt 6 điểm, lập tức phản công kẻ địch có lượng nộ cao nhất bằng tuyệt kỹ và mỗi đòn tấn công sau đó sẽ hồi 15% HP tối đa và hồi thêm HP bằng 50% sát thương gây ra bơi đòn phản công (HP hồi lại có thể kích hoạt 2 lần). Sau khi phản công nhận 1 điểm “Linh hồn ma”, đặt lại “Ân oán” là 2 và “Long hồn” là 4.

Tấn công một mục tiêu, trong 1 lượt tăng 20% xác suất tung độc chiêu (x2 tỉ lệ này cho bản thân, có cộng dồn với các buff tương tự). Tăng tỷ lệ khống chế và miễn khống của bản thân tương ứng với 40% tỷ lệ đỡ đòn của bản thân. Hồi 150 nộ cho bản thân và một đồng đội có nộ ít nhất, hồi 30% HP đã mất cho bản thân và một đồng đội có HP ít nhất. Thêm hiệu ứng “Oán linh chú giáp” cho bản thân (tăng 30% kháng bạo kích và 20% kháng sát thương, duy trì 2 lượt). Nếu bản thân đang bị “Phá giáp” và còn tồn tại “Cơ thể thép” thì sẽ giải trừ hiệu ứng “Phá giáp” đồng thời “Cơ thể thép” sẽ không bị hủy.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 20% xác suất kích hoạt độc chiêu của toàn đội (2 lượt, có thể cộng dồn với hiệu ứng tương tự). Tăng vĩnh viễn 60% xác suất kích hoạt độc chiêu của bản thân. Nhận tỷ lệ khống chế và miễn khống chế bằng 45% tỷ lệ đỡ đòn bản thân. Hồi phục 200 nộ cho bản thân và một đồng minh có lượng nộ thấp nhất. Hồi phục 40% HP đã mất cho bản thân và một dồng minh có lượng HP thấp nhất. Nhận “Kết giới tâm linh” tăng bản thân 40% kháng chí mạng và 20% kháng sát thương cho bản thân và 1 võ sĩ hàng sau (ưu tiên võ sĩ đả), nếu bản thân có “Cơ thể thép” khi nhận “Phá giáp” lập tức hóa giải (2 lượt, không thể giải). Khi áp dụng “Kết giới tâm linh”, bản thân chia sẻ 100% sát thương cho võ sĩ liên kết, sát thương được chia sẻ giảm 75% (dừng chia sẻ nếu HP bản thân dưới 10%).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 25% tỷ lệ sát thương, kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ, nhận 1 điểm kháng bại huyết. Gây 40% sát thương cho các võ sĩ xung quanh và thêm sát thương lên mục tiêu chính 20% HP tối đa. Giảm 200 nộ, gây sát thương bằng “Linh hồn báo thù” gây sát thương theo thời gian (sát thương này không gây hồi nộ) giảm 20% công thủ và tốc độ hồi nộ, mỗi khi bị mục tiêu này tấn công giảm 5% công thủ (tối đa 15%, 2 lượt, không thể xóa bỏ). Có 60% tỷ lệ cấm độc chiêu (2 lượt).
Tấn công đơn thể, tăng 25% sát thương, kháng sát thương và sát thương tuyệt kĩ cho bản thân, bản thân được 1 lần kháng bại huyết, gây 40% sát thương lan lên các đơn vị xung quanh và gây thêm sát thương lên mục tiêu chính bằng 20% ​​HP tối đa, giảm 250 nộ của mục tiêu chính. Gây thêm cho mục tiêu “Báo thù” (gây sát thương kéo dài, giảm 20% công thủ và tốc độ phục hồi nộ của họ và mỗi khi võ sĩ bị “Báo thù” gây sát thương, giảm 8% công thủ của chúng (tối đa là 24%, tồn tại trong 2 hiệp và không thể bị xóa). Có 50% thêm “Báo thù” lên mục tiêu bằng cách lan(ảnh hưởng bởi tỉ lệ khống chế của bản thân và kháng khống chế của kẻ địch), và nhận được buff “Cơ thể thép” tăng 15% thủ của bản thân và mỗi kẻ thù bị ảnh hưởng bởi “báo thù” tăng thêm 15% thủ cho bản thân. Có 60% xác suất cấm độc chiêu của mục tiêu trong 2 hiệp. Đòn tấn công này không phục hồi cơn thịnh nộ của kẻ thù. Kích hoạt khu vực “Tiềm long công kích” cho toàn thể phe ta: tăng 30% kháng chí mạng và kháng khống chế của toàn thể phe ta (có thể cộng dồn với nhau với các buff tương tự). Ở đầu lượt phe ta, tăng 200 nộ cho võ sĩ mà chưa đủ nộ ( ưu tiên võ sĩ chưa đủ nộ nhưng có lượng nộ cao nhất , khu vực này duy trì 2 lượt ) . Xuyên suốt thời gian tồn tại khu vực, Duo Lon XIII nhận được 40% tỷ lệ đỡ đòn và 20% sức đỡ đòn và miễn thiêu đốt , báo thù và giảm nộ khí(chỉ có thể có một trường có hiệu lực cho cả đội).
Tấn công đơn thể, tăng 35% sát thương, kháng sát thương và sát thương tuyệt kĩ cho bản thân, bản thân được 1 lần kháng bại huyết, gây 40% sát thương lan lên các đơn vị xung quanh và gây thêm sát thương lên mục tiêu chính bằng 30% ​​HP tối đa, giảm 300 nộ. Gây thêm cho mục tiêu “Báo thù” (gây sát thương kéo dài, giảm 20% công thủ, tốc độ phục hồi nộ và 40% tỷ lệ đỡ đòn và mỗi khi võ sĩ bị “Báo thù” gây sát thương, giảm 8% công thủ của chúng (tối đa là 24%, tồn tại trong 2 hiệp và không thể bị xóa). Có 50% tỷ lệ gây hiệu ứng “Báo thù” lên những mục tiêu xung quanh (ảnh hưởng bởi tỷ lệ khống chế và kháng sát thương). Nhận “Cơ thể thép” tăng 15% thủ của bản thân (2 lượt) và mỗi kẻ thù bị ảnh hưởng bởi “báo thù” tăng thêm 15% thủ cho bản thân. Có 60% tỷ lệ cấm độc chiêu tối đa 4 mục tiêu (2 lượt) đòn tấn công không hồi nộ. Nếu đòn tấn công không phải là phản công, chuyển đổi hoạt ảnh tấn công toàn bộ địch gây thêm 1,5 lần sát thương lên mục tiêu chính, đồng thời xóa hiệu ứng xấu cho đồng minh ưu tiên “Phá giáp”, giữ lại toàn bộ hiệu ứng tuyệt kỹ ban đầu trừ sát thương. Kích hoạt khu vực “Tiềm long công kích” cho toàn thể phe ta: tăng 30% kháng chí mạng và kháng khống chế của toàn thể phe ta (có thể cộng dồn với nhau với các buff tương tự). Ở đầu lượt phe ta, tăng 200 nộ cho võ sĩ mà chưa đủ nộ ( ưu tiên võ sĩ chưa đủ nộ nhưng có lượng nộ cao nhất , khu vực này duy trì 2 lượt ) . Xuyên suốt thời gian tồn tại khu vực, Duo Lon XIII nhận được 40% tỷ lệ đỡ đòn và 20% sức đỡ đòn và miễn thiêu đốt , báo thù và giảm nộ khí(chỉ có thể có một trường có hiệu lực cho cả đội).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1296

Comments

No Comments

Leave a Reply