Duyên

Daimon 2002UM, Kusanagi Kyo XIV, Benimaru XIII +25%

Daimon 2002UM, Chang XIV, Magaki +25%

Daimon 2002UM, Overlord Geese, Mukai +25%

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng cho bản thân sát thương độc chiêu và sát thương tuyệt kỹ (20% ở lv 1). Tăng 35% sát thương, kháng sát thương, 25% tốc độ hồi nộ cho bản thân. Lượt đầu vào trận sẽ vô hiệu với mọi hiệu ứng. Giảm 30% sát thương từ võ sĩ hệ Kĩ, tăng 30% sát thương lên võ sĩ hệ Vệ. Cứ mỗi một địch dính bại huyết sẽ lĩnh hội 1 bậc “Lực động địa” (mỗi bậc tăng 5% công, 15% tỷ lệ xuyên đỡ đòn), “Lực động địa” sẽ reset khi gây bại huyết lên địch. Khi đich dính bại huyết bị hạ gục, sẽ lĩnh hội vĩnh viễn 2 bậc “Lực động địa”. Khi bị tấn công khiến HP của bản thân dưới 50%, sẽ phản công bằng tuyệt kỹ, sau đó phản công bằng độc chiêu (mỗi lượt kích hoạt 1 lần, phản công không gây hồi nộ địch). Khi vào trận, sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 40% HP (60% nếu khi vào trận chỉ có một mình). 20% sát thương của Daimon 02 UM sẽ chuyển và tích vào hiệu quả “Kinh thiên động địa” (tối đa bằng 100% HP của bản thân , và đây là thanh máu dự trữ , không mất khi qua lượt như Saiki ( Hậu biến thân ) ). Khi HP của bản thân dưới 50%, tiêu “Kinh thiên động địa” đã tích để hồi 50% HP tối đa (không ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị). Khi vào trận sẽ lĩnh hội 50% “Kinh thiên động địa”. Khi tiêu toàn bộ “Kinh thiên động địa”, sẽ kích hoạt “Gia hộ sơn” (tăng 20% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ, có thể cộng dồn, hồi 70% HP tối đa, không ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị, hồi 300 nộ, lĩnh hội 30% “Kinh thiên động địa”), “Gia hộ sơn” có thể kích hoạt tối đa 2 lần (nếu là 1vs1 thì chỉ kích hoạt 1 lần).
Tăng cho bản thân sát thương độc chiêu và sát thương tuyệt kỹ (20% ở lv 1). Tăng 40% sát thương, kháng sát thương, 30% tốc độ hồi nộ cho bản thân và 60% tỉ lệ độc chiêu. Lượt đầu vào trận sẽ vô hiệu với mọi hiệu ứng. Giảm 40% sát thương từ võ sĩ hệ Kĩ, tăng 40% sát thương lên võ sĩ hệ Vệ. Cứ mỗi một địch dính bại huyết sẽ lĩnh hội 2 bậc “Lực động địa” (mỗi bậc tăng 5% công, 15% tỷ lệ xuyên đỡ đòn), “Lực động địa” sẽ reset khi gây bại huyết lên địch. Khi đich dính bại huyết bị hạ gục, sẽ lĩnh hội vĩnh viễn 2 bậc “Lực động địa”.Khi bị tấn công khiến HP của bản thân dưới 50%, kích hoạt [Hỏa Thương ] < sẽ phản công bằng tuyệt kỹ, sau đó phản công bằng độc chiêu (mỗi lượt kích hoạt 1 lần, phản công không gây hồi nộ địch) > . Khi vào trận, sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 40% HP (60% nếu khi vào trận chỉ có một mình).Khi bản thân nhận khống chế , lập tức giải trừ , kể cả hóa đá ( mỗi lần 1 lượt ). 25% sát thương của Daimon 02 UM sẽ chuyển và tích vào hiệu quả “Kinh thiên động địa” (tối đa bằng 120% HP của bản thân , và đây là thanh máu dự trữ , không mất khi qua lượt như Saiki ( Hậu biến thân ) ). Khi HP của bản thân dưới 50%, tiêu “Kinh thiên động địa” đã tích để hồi 50% HP tối đa (không ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị). Khi vào trận sẽ lĩnh hội 50% “Kinh thiên động địa”. Khi tiêu toàn bộ “Kinh thiên động địa”, sẽ kích hoạt “Gia hộ sơn” (tăng 40% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ, có thể cộng dồn, hồi 80% HP tối đa, không ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị, hồi 500 nộ, lĩnh hội 35% “Kinh thiên động địa”), “Gia hộ sơn” có thể kích hoạt tối đa 2 lần (nếu là 1vs1 thì chỉ kích hoạt 1 lần). Khi bắt đầu trận đấu , nhận vĩnh viễn 2 lớp “Lực động địa”.

Tấn công một mục tiêu (ưu tiên địch đang dính bại huyết). Có 40% xác suất gây choáng, tích 10% “Kinh thiên động địa”.Chuyển 50% tỷ lệ xuyên đỡ đòn thành tỷ lệ chí mạng, nếu mục tiêu đang dính bại huyết sẽ gây thêm 50% sát thương. Hồi 20% HP tối đa và 200 nộ. Nếu lượng nộ của mục tiêu nhiều hơn 50%, sẽ hút thêm 30% nộ.Nếu 1/3 đội hình địch đang dính bại huyết, sẽ chuyển thành tấn công toàn bộ mục tiêu địch, tích thêm 50% “Kinh thiên động địa”, tăng 20% sát thương độc chiêu, có 30% xác suất phong ấn độc chiêu trong 1 lượt.
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên địch đang dính bại huyết). Có 60% xác suất gây choáng, tích 10% “Kinh thiên động địa”. Chuyển 60% tỷ lệ xuyên đỡ đòn thành tỷ lệ chí mạng, nếu mục tiêu đang dính bại huyết sẽ gây thêm 50% sát thương. Hồi 40% HP tối đa và 300 nộ. Nếu lượng nộ của mục tiêu nhiều hơn 50%, sẽ hút thêm 35% nộ. Nếu 1/3 đội hình địch đang dính bại huyết, sẽ chuyển thành tấn công toàn bộ mục tiêu địch, hiệu ứng ban đầu được giữ lại , tích thêm 50% “Kinh thiên động địa”, tăng 30% sát thương độc chiêu, có 30% xác suất phong ấn độc chiêu trong 1 lượt. Đồng thời có 45% gây cho kẻ địch “Bại Huyết “. Đồng thời gây thêm sát thương bằng 5% máu tối đa của bản thân cho toàn bộ kẻ địch ( sát thương này không gây hồi nộ ).

Tấn công một mục tiêu (ưu tiên địch đang dính bại huyết). Tăng 20% công, thủ, 30% tỷ lệ chí mạng cho bản thân. Có 50% xác suất gây choáng. Tích 10% “Kinh thiên động địa”. Giảm 20% tốc độ hồi nộ và tỷ lệ chữa trị của mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Lần tấn công này bỏ qua đỡ đòn, chống cự. Chuyển 55% tỷ lệ xuyên đỡ đòn thành sát thương, chuyển 30% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu thành kháng sát thương. Trong 2 lượt, gây hiệu quả “Độn hóa” lên mục tiêu (giảm 20% công và sát thương, bỏ qua miễn khống, không thể giải bằng khả năng giải khống chế thông thường).
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên địch đang dính bại huyết). Tăng 30% công, thủ, 40% tỷ lệ chí mạng cho bản thân. Có 60% xác suất gây choáng. Tích 15% “Kinh thiên động địa”. Giảm 30% tốc độ hồi nộ và tỷ lệ chữa trị của mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Lần tấn công này bỏ qua đỡ đòn, chống cự. Chuyển 70% tỷ lệ xuyên đỡ đòn thành sát thương, chuyển 30% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu thành kháng sát thương. Trong 2 lượt, gây hiệu quả “Độn hóa” lên mục tiêu (giảm 25% công và sát thương, bỏ qua miễn khống, không thể giải bằng khả năng giải khống chế thông thường). Gây 200% sát thương thêm lên một mục tiêu ngẫu nhiên khác không phải mục tiêu chính (ưu tiên mục tiêu chưa dính bại huyết), gây bại huyết bằng 30% sát thương. Trong 2 lượt, cứ mỗi một địch dính bại huyết sẽ tăng cho bản thân 10% sát thương độc chiêu và sát thương tuyệt kỹ (tăng tối đa đến 30%).
Tấn công một mục tiêu (ưu tiên địch đang dính bại huyết). Tăng 35% công, thủ, 50% tỷ lệ chí mạng cho bản thân. Có 80% xác suất gây choáng. Tích 15% “Kinh thiên động địa”. Giảm 40% tốc độ hồi nộ và tỷ lệ chữa trị của mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Lần tấn công này bỏ qua đỡ đòn, chống cự. Chuyển 80% tỷ lệ xuyên đỡ đòn thành sát thương, chuyển 30% tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu thành kháng sát thương. Trong 2 lượt, gây hiệu quả “Độn hóa” lên mục tiêu (giảm 30% công và sát thương, bỏ qua miễn khống, không thể giải bằng khả năng giải khống chế thông thường). Gây thêm sát thương bằng 40% HP tối đa của mục tiêu. Kích hoạt hiệu quả “Phong thực” gây 200% sát thương thêm lên một mục tiêu ngẫu nhiên khác không phải mục tiêu chính (ưu tiên mục tiêu chưa dính bại huyết), gây bại huyết bằng 40% sát thương. Trong 2 lượt, cứ mỗi một địch dính bại huyết sẽ tăng cho bản thân 15% sát thương độc chiêu và sát thương tuyệt kỹ (tăng tối đa đến 30%). Khi tất cả bốn hiệu ứng của Daimon 2002 um đã được kích hoạt ít nhất một lần, chuyển vĩnh viễn sang trạng thái tuyệt kĩ mới “Phong Lâm Hỏa Sơn” giữ nguyên tất cả các hiệu ứng ban đầu của tuyệt kĩ. Trong một hiệp, nếu độc chiêu của bản thân bỏ qua điều kiện (có 3 võ sĩ bị bại huyết), độc chiêu lần này kích hoạt “Lâm kích” ( độc chiêu AOE ).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2323

Comments

No Comments

Leave a Reply