Duyên

Clark, Ralf, Leona +20% ATK

Yashiro, Chang, Ryuji Yamazaki, Clark +20% ATK

Clark, Terry, Lucky, Heidern +20% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng lực chí mạng bản thân.
Tăng lực chí mạng bản thân. Nếu phe địch có ít nhất 4 võ sĩ, tăng 40% tỷ lệ khống chế bản thân (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 60% ST lên võ sĩ kỹ.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 60% ST lên võ sĩ kỹ. Nếu phe ta đủ 4 loại hồn lực, giảm 5% DEF của mục tiêu.

Tấn công hàng sau phe địch, 8% tỷ lệ choáng. Tăng 20% CHST bản thân. Tăng 60% ST lên võ sĩ kỹ.
Tấn công hàng sau phe địch, 16% tỷ lệ choáng. Tăng 20% CHST bản thân. Tăng 70% ST lên võ sĩ kỹ.
Tấn công hàng sau phe địch, 16% tỷ lệ choáng. Tăng 20% CHST bản thân. Tăng 70% ST lên võ sĩ kỹ. Tăng 30% tốc độ hồi nộ bản thân (2 lượt).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 665

Comments

No Comments

Leave a Reply