Duyên: 

Choi XIV, Chang XIV, Chang, Choi +25% ATK

Choi XIV, Chang XIV, Bao, Chin +25% ATK

Choi XIV, Chang XIV, Clark, Mr.Big +25% ATK

Nguyên Ngầm:

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ hút máu và chí mạng bản thân lên 30%, đồng thời tăng 35% sát thương và kháng sát thương. Tất cả đòn tấn công sẽ bỏ qua một phần phản đòn, % hút máu càng nhiều phản càng ít. Mọi đòn tấn công đều bỏ qua miễn khống. Lượt đầu tiên chắc chắn có độc chiêu. Các đòn tấn công đều gây hiệu ứng “Vết thương sâu” (giảm 40% tỷ lệ hồi phục trong 1 lượt), nếu mục tiêu đang chịu hiệu ứng “Vết thương sâu” sẽ chuyển thành hiệu ứng “Vết thương ác tính” (giảm 80% tỷ lệ hồi phục trong 2 lượt). Cả hai hiệu ứng “Vết thương sâu” và “Vết thương ác tính” đều bỏ qua miễn khống và không thể xóa bỏ. Choi XIV  tự bảo vệ bản thân khi máu tụt dưới 40% sẽ ẩn thân và quay trở lại vào lượt sau. Tăng 15% sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ kéo dài vĩnh viễn (có thể cộng dồn), hồi 300 nộ và 50% Hp bản thân (không chịu tác động bởi hiệu ứng “Vết thương sâu”), mỗi trận được sử dụng 2 lần.
Khi vào trận, tăng cho bản thân 40% tỷ lệ chí mạng, tỷ lệ hút máu, sát thương, kháng sát thương. Khi tấn công sẽ bỏ qua một phần sát thương đến từ phản đòn (bằng 120% tỷ lệ hút máu của bản thân). Mọi đòn tấn công của Choi XIV đều bỏ qua miễn khống. Lượt đầu tiên khi vào trận chắc chắn tung độc chiêu. Mọi đòn tấn công của Choi XIV sẽ gây hiệu ứng “ám ảnh” lên địch: giảm 40% tỷ lệ chữa trị trong 1 lượt. Nếu địch đang dính “ám ảnh”, sẽ gây hiệu ứng “vết thương ác tính” lên địch: giảm 80% tỷ lệ chữa trị trong 3 lượt, gây hiệu ứng “chảy máu” lên mục tiêu (mỗi lượt mất 5% máu tối đa), hiệu ứng “chảy máu” không gây hồi nộ, tồn tại cho tới khi “vết thương ác tính” kết thúc. Hiệu ứng “vết thương ác tính” không thể cộng dồn, cũng không nhận thêm hiệu ứng “ám ảnh”. Cả 3 hiệu ứng “ám ảnh”, “vết thương ác tính” và “chảy máu” đều bỏ qua miễn khống. Choi XIV có 2 lần kháng sát thương chí tử. Khi HP của bản thân dưới 50% sẽ ẩn thân và quay lại vào lượt kế tiếp, giải toàn bộ trạng thái xấu cho bản thân, tăng vĩnh viễn 5% kháng sát thương, 15% sát thương tuyệt kĩ và kháng sát thương tuyệt kĩ (có thể cộng dồn), hồi 800 nộ và 55% HP (không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị). Mỗi trận kích hoạt tối đa 2 lần. Nếu lượt này Choi XIV chưa tung ra độc chiêu hoặc công thường, sẽ tăng 120% tỉ lệ kháng khống chế và 50% kháng sát thương tuyệt kĩ của bản thân trong lượt của địch (1 lượt). Khi ra trận sẽ giảm công (15% ở lv 1, vĩnh viễn) và 10% kháng sát thương của toàn bộ phe địch (2 lượt). Nội tại giảm công và kháng sát thương này bỏ qua miễn khống.

Tấn công một hàng dọc , nếu không có mục tiêu địch đứng trước, sẽ tấn công hàng dọc địch hàng sau. Giảm 150 nộ của 1 mục tiêu (ưu tiên địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV). Nếu địch đang dính hiệu ứng “vết thương ác tính”, sẽ gây thêm sát thương bằng 15% HP. Tăng 7% sát thương và 15% xác suất tung độc chiêu (2 lượt, cộng dồn tối đa 3 lần).
Tấn công một hàng ngang. Cùng hàng ngang mà Choi XIV đang đứng, nếu không có mục tiêu địch đứng trước, sẽ tấn công hàng dọc địch hàng sau, đồng thời tăng thêm 1 lần ẩn thân cho bản thân (mỗi trận kích hoạt 1 lần). Giảm 200 nộ của 1 mục tiêu (ưu tiên địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV). Nếu địch đang dính hiệu ứng “vết thương ác tính”, sẽ gây thêm sát thương bằng 25% HP hiện tại. Tăng 10% cường hóa sát thương và 25% xác suất tung độc chiêu (3 lượt, cộng dồn tối đa 3 lần).

Tấn công một hàng ngang (ưu tiên địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV). Tăng 20% công, thủ và sát thương chí mạng cho bản thân. Buff hiệu quả “đột phá” (địch trên 60% HP sẽ gây thêm 20% sát thương). Tăng tỷ lệ chí mạng bằng 20% tỷ lệ hút máu của bản thân. Trong 2 lượt, đồng đội đứng phía trước Choi XIV nếu bị tấn công sẽ hồi 80 nộ. (nếu khi vào trận chỉ có một mình bản thân, sẽ hồi thêm 80 nộ nữa).
Tấn công một hàng ngang (ưu tiên địch đứng cùng hàng ngang với Choi XIV). Tăng 20% công, thủ và sát thương chí mạng cho bản thân. Buff hiệu quả “đột phá” (địch trên 60% HP sẽ gây thêm 20% sát thương). Tăng tỷ lệ chí mạng bằng 20% tỷ lệ hút máu của bản thân. Trong 2 lượt, đồng đội đứng phía trước Choi XIV nếu bị tấn công sẽ hồi 80 nộ. (nếu khi vào trận chỉ có một mình bản thân, sẽ hồi thêm 80 nộ nữa). Gây thêm hiệu ứng “vết thương ác tính” lên địch.
Tấn công hàng ngang mục tiêu (ưu tiên kẻ địch ở đối diện). Tăng 35% tấn công , phòng thủ và chí mạng ; nếu trúng mục tiêu có “vết thương ác tính”, sẽ nhận được thêm 40% tỷ lệ hút máu (1 hiệp, không thể xóa). Nhận hiệu ứng “Chí mạng” (gây thêm 40% sát thương lên mục tiêu có tỷ lệ HP cao hơn 50%). Nhận tỷ lệ chí mạng bằng 40% tỷ lệ hút máu của chính mình; trong vòng 2 hiệp, khi đồng đội phía trước bị trúng đòn, bản thân hồi 120 nộ ( Nếu chỉ có một người trên sân, hồi thêm 200 nộ). Đối với những người có “vết thương ác tính” trong hàng mục tiêu, gây thêm 60% sát thương và tỷ lệ chí mạng giảm 80% trong 1 hiệp (nếu hàng mục tiêu không có “vết thương ác tính”, hiệu ứng sẽ được áp dụng cho mục tiêu chính). Nếu hàng sau mục tiêu có “vết thương ác tính” , nếu trúng mục tiêu có “vết thương ác tính” trước đòn tấn công này, thời gian “vết thương ác tính” của nó sẽ được kéo dài thêm 1 hiệp (hiệu ứng này sẽ có hiệu lực trên cùng một mục tiêu nhiều nhất một lần mỗi hiệp). Nếu kích sát được mục tiêu, tự phục hồi thêm 800 nộ(hiệu ứng này có thể được kích hoạt tối đa 2 lần mỗi trận).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2785

Comments

No Comments

Leave a Reply