Duyên

Vanessa, Zero, Krizalid, Igniz +25% ATK

Vanessa, K’, Kula, Maxima +25% ATK

Vanessa, Heavy D, Joe +25% ATK

Duyên ngầm

May Lee, Maxima, Whip

Kỹ năng

Đầy nộ và chắc chắn độc chiêu ở lượt 1. HP càng thấp, tỷ lệ tung độc chiêu càng cao. Tăng công và 5% tỷ lệ tung độc chiêu các võ sĩ nam phe ta.
Đầy nộ và chắc chắn độc chiêu ở lượt 1. HP càng thấp, tỷ lệ tung độc chiêu càng cao. Tăng công và 5% tỷ lệ tung độc chiêu các võ sĩ nam phe ta. Kể từ lượt 2, mỗi kẻ địch bị đánh dấu tăng 5% ATK, DEF cho Vanessa, mỗi kẻ địch bị hạ gục tăng 5% ST tuyệt kỹ và KST tuyệt kỹ cho Vanessa.

Tấn công đơn mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn, đánh dấu mục tiêu (tối đa 3 lần). HP bản thân càng thấp, ST càng cao. Nếu tấn công vào mục tiêu đã bị đánh dấu, tăng thêm 60% ST, hồi 200 nộ.
Tấn công đơn mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn, đánh dấu mục tiêu (tối đa 3 lần). HP bản thân càng thấp, ST càng cao. Nếu tấn công vào mục tiêu đã bị đánh dấu, tăng thêm 60% ST, hồi 200 nộ. Nếu mục tiêu là nữ, giảm 80% tốc độ hồi nộ và 40% khả năng hồi phục (2 lượt). Nếu mục tiêu là nam, giảm 40% tốc độ hồi nộ và 80% khả năng hồi phục (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, đánh dấu các mục tiêu xung quanh mục tiêu chính. Tiêu hao dấu ấn của mục tiêu chính, mỗi dấu ấn tăng thêm 10% ST. Tăng 20% tỷ lệ chí mạng hàng sau phe ta (2 lượt). Tăng 10% hút máu bản thân (2 lượt), mỗi dấu ấn tiêu hao tăng 5% hút máu bản thân. Nếu có nhiều mục tiêu cùng mang dấu ấn, ưu tiên tấn công mục tiêu có nhiều dấu ấn nhất.
Tấn công đơn mục tiêu, đánh dấu các mục tiêu xung quanh mục tiêu chính. Tiêu hao dấu ấn của mục tiêu chính, mỗi dấu ấn tăng thêm 15% ST, nếu có 3 dấu ấn sẽ tăng 50% ST. Tăng 20% tỷ lệ chí mạng hàng sau phe ta và 40% tỷ lệ chí mạng bản thân (2 lượt). Tăng 10% hút máu bản thân (2 lượt), mỗi dấu ấn tiêu hao tăng 5% hút máu bản thân. Nếu có nhiều mục tiêu cùng mang dấu ấn, ưu tiên tấn công mục tiêu có nhiều dấu ấn nhất.
Tấn công đơn mục tiêu, đánh dấu các mục tiêu xung quanh mục tiêu chính. Tiêu hao dấu ấn của mục tiêu chính, mỗi dấu ấn tăng thêm 15% ST, nếu có 3 dấu ấn sẽ tăng 50% ST. Tăng 20% tỷ lệ chí mạng hàng sau phe ta và 40% tỷ lệ chí mạng bản thân (2 lượt). Tăng 10% hút máu bản thân (2 lượt), mỗi dấu ấn tiêu hao tăng 7% hút máu bản thân. Nếu có nhiều mục tiêu cùng mang dấu ấn, ưu tiên tấn công mục tiêu có nhiều dấu ấn nhất. Có 30% tỷ lệ choáng, mỗi dấu ấn mục tiêu đang có, tăng 20% tỷ lệ choáng (100% nếu mục tiêu có 3 dấu ấn), các mục tiêu xung quanh cũng có 20% tỷ lệ bị choáng. Nếu mục tiêu bị tiêu diệt, gây thêm ST lên các mục tiêu đang mang dấu ấn. Hồi 10% HP bản thân nếu tuyệt kỹ chí mạng.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1813

Comments

No Comments

Leave a Reply