Duyên
Orochi Shermie 2002 UM, Orochi Chris 2002 UM, Orochi Yashiro 2002 UM, Goenitz 2002 UM +25% ATK
Orochi Shermie 2002 UM, Orochi Shermie +25% ATK
Orochi Shermie 2002 UM, Alluring Mai, Mature +25% HP
nữ trang
Duyên ngầm

Kỹ năng

Mọi sát thương kĩ năng bản thân gây ra bỏ qua miễn khống (ghi trong Nội tại 1 – Cường hóa Công HP của Shermie Sấm Sét Cuồng Nộ). Tăng bản thân tỉ lệ cường hóa sát thương, kháng sát thương và 30% sát thương tuyệt kĩ, cùng với 40% tỉ lệ chặn đỡ đòn và tỉ lệ tung độc chiêu. Mỗi lần 1 người phe ta tấn công vào mục tiêu tê liệt hoặc gây tê liệt lên kẻ địch, sẽ tăng bản thân 1 tầng Nạp năng sấm sét (tối đa 9 tầng, mỗi tầng tăng 5% tỉ lệ chí mạng), hiệu quả này có thể kích hoạt tối đa 3 lần mỗi lượt. Khi số tầng Nạp năng sấm sét đạt tối đa sẽ hồi HP cho toàn bộ đồng minh bằng 200% công bản thân. Khi bị tấn công, nếu HP bản thân dưới 60% sẽ sử dụng độc chiêu để phản công, kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt. Bản thân miễn nhiễm hiệu ứng “Điện li”, khi bị tê liệt sẽ ngay lập tức nuốt chửng tê liệt của bản thân và xung quanh, hóa giải mọi trạng thái xấu của bản thân và nhận 1 tầng Nạp năng sấm sét, mỗi khi nhận 1 tầng Nạp năng sấm sét sẽ hồi 15% HP tối đa và 100 nộ. Khi nhận sát thương chí tử sẽ không bị hạ gục, hồi 50% HP và 300 nộ, nhận 2 tầng Nạp năng sấm sét, miễn nhiễm giảm nộ trong 1 lượt, đồng thời tăng bản thân 20% kháng sát thương tuyệt kĩ và độc chiêu (có thể cộng dồn, kế thừa sau khi hồi sinh). Hiệu quả này có thể kích hoạt 2 lần mỗi trận.
Mọi sát thương kĩ năng bản thân gây ra bỏ qua miễn khống (ghi trong Nội tại 1 – Cường hóa Công HP của Shermie Sấm Sét Cuồng Nộ). Tăng bản thân tỉ lệ cường hóa sát thương, kháng sát thương và 35% sát thương tuyệt kĩ, cùng với 60% tỉ lệ chặn đỡ đòn và tỉ lệ tung độc chiêu. Mỗi lần 1 người phe ta tấn công vào mục tiêu tê liệt hoặc gây tê liệt lên kẻ địch, sẽ tăng bản thân 1 tầng Nạp năng sấm sét (tối đa 9 tầng, mỗi tầng tăng 6% tỉ lệ chí mạng), hiệu quả này có thể kích hoạt tối đa 4 lần mỗi lượt. Vào lượt đầu tiên của phe ta sẽ nhận toàn bộ số tầng Nạp năng sấm sét. Khi số tầng Nạp năng sấm sét đạt tối đa sẽ hồi HP cho toàn bộ đồng minh bằng 300% công bản thân. Khi bị tấn công, nếu HP bản thân dưới 60% sẽ sử dụng độc chiêu để phản công, kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt, phản công không gây hồi nộ. Bản thân miễn nhiễm hiệu ứng “Điện li”, khi bị tê liệt sẽ ngay lập tức nuốt chửng tê liệt của bản thân và xung quanh, hóa giải mọi trạng thái xấu của bản thân và nhận 1 tầng Nạp năng sấm sét, mỗi khi nhận 1 tầng Nạp năng sấm sét sẽ hồi 15% HP tối đa và 150 nộ. Khi nhận sát thương chí tử sẽ không bị hạ gục, ngay lập tức hóa giải mọi trạng thái xấu và hóa đá của bản thân, hồi 80% HP và 500 nộ, nhận 2 tầng Nạp năng sấm sét, miễn nhiễm giảm nộ trong 1 lượt, đồng thời tăng bản thân 20% kháng sát thương tuyệt kĩ và độc chiêu (có thể cộng dồn, kế thừa sau khi hồi sinh). Hiệu quả này có thể kích hoạt 2 lần mỗi trận. Sau khi chống cự sát thương chí tử lần đầu tiên, ngay lập tức dung hợp lôi điện, tiến vào trạng thái không thể chọn cho tới lượt tấn công kế tiếp của phe ta.

Tấn công một mục tiêu, hút 15% HP tối đa và 200 nộ của mục tiêu. Bản thân nhận 1 tầng Nạp năng sấm sét, với mỗi tầng Nạp năng sấm sét đang có sẽ giảm mục tiêu 7% tỉ lệ miễn khống (tối đa 63%, 1 lượt, bỏ qua miễn khống, khi đang ở trạng thái Sấm sét bao trùm, hiệu quả nhận được sẽ đạt tối đa). Có 40% xác suất tê liệt mục tiêu. Khiến tối đa 2 kẻ địch bị tê liệt rơi vào trạng thái Điện li (đòn tấn công kế không thể gây sát thương, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải).
Tấn công một mục tiêu, hút 15% HP tối đa và 300 nộ của mục tiêu. Bản thân nhận 1 tầng Nạp năng sấm sét, với mỗi tầng Nạp năng sấm sét đang có sẽ giảm mục tiêu 9% tỉ lệ miễn khống (tối đa 81%, 1 lượt, bỏ qua miễn khống, khi đang ở trạng thái Sấm sét bao trùm, hiệu quả nhận được sẽ đạt tối đa), gây 30% sát thương lan cho các kẻ địch xung quanh mục tiêu chính (sát thương lan không gây hồi nộ). Có 50% xác suất tê liệt mục tiêu, và 20% xác suất tê liệt 1 mục tiêu ngẫu nhiên xung quanh. Khiến mục tiêu chính và một kẻ địch ngẫu nhiên bị tê liệt rơi vào trạng thái Điện li (đòn tấn công kế không thể gây sát thương, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải).

Tấn công một hàng ngang, tăng bản thân 20% công thủ và tỉ lệ khống chế, có 50% xác suất tê liệt mục tiêu hàng sau. Nếu trước khi tấn công bản thân đã tích lũy đủ 9 tầng Nạp năng sấm sét, sẽ tiêu hao toàn bộ số tầng Nạp năng sấm sét để tiến vào trạng thái Sấm sét bao trùm (nhận hiệu quả tương đương với khi đạt tối đa số tầng Nạp năng sấm sét, có thể cộng dồn với các hiệu quả tăng ích cùng loại, kéo dài 1 lượt). Nếu tỉ lệ chí mạng của bản thân cao hơn tỉ lệ chặn chí mạng của mục tiêu chính, bản thân sẽ nhận thêm lực chí mạng bằng 40% mức chênh lệch. Vào đầu lượt kế tiếp của phe ta, có 40% xác suất tự tê liệt bản thân.
Tấn công một hàng ngang, tăng bản thân 30% công thủ và tỉ lệ khống chế, có 70% xác suất tê liệt mục tiêu hàng sau. Nếu trước khi tấn công bản thân đã tích lũy đủ 9 tầng Nạp năng sấm sét, sẽ tiêu hao toàn bộ số tầng Nạp năng sấm sét để tiến vào trạng thái Sấm sét bao trùm (nhận hiệu quả tương đương với khi đạt tối đa số tầng Nạp năng sấm sét, có thể cộng dồn với các hiệu quả tăng ích cùng loại, kéo dài 1 lượt), đồng thời nhận 1 tầng Nạp năng sấm sét. Nếu tỉ lệ chí mạng của bản thân cao hơn tỉ lệ chặn chí mạng của mục tiêu chính, bản thân sẽ nhận thêm lực chí mạng và tỉ lệ cường hóa sát thương bằng 40% mức chênh lệch. Vào đầu lượt kế tiếp của phe ta, có 70% xác suất tự tê liệt bản thân. Giải trừ trạng thái Điện li cho 1 đồng minh ngẫu nhiên, nếu không có đồng minh nào rơi vào trạng thái Điện li sẽ giúp bản thân nhận thêm 1 tầng Nạp năng sấm sét. Mỗi trận có thể hồi sinh 1 lần sau khi bị hạ gục, hồi đầy HP và nộ, đồng thời nhận toàn bộ số tầng Nạp năng sấm sét.
Tấn công một hàng ngang, tăng bản thân 35% công thủ và tỉ lệ khống chế, có 80% xác suất tê liệt mục tiêu hàng sau nơi hàng mục tiêu chính đứng. Nếu trước khi tấn công bản thân đã tích lũy đủ 9 tầng Nạp năng sấm sét, sẽ tiêu hao toàn bộ số tầng Nạp năng sấm sét để tiến vào trạng thái Sấm sét bao trùm (nhận hiệu quả tương đương với khi đạt tối đa số tầng Nạp năng sấm sét, có thể cộng dồn với các hiệu quả tăng ích cùng loại, kéo dài 1 lượt), đồng thời nhận 1 tầng Nạp năng sấm sét. Nếu tỉ lệ chí mạng của bản thân cao hơn tỉ lệ chặn chí mạng của mục tiêu chính, bản thân sẽ nhận thêm lực chí mạng và tỉ lệ cường hóa sát thương bằng 40% mức chênh lệch. Vào đầu lượt kế tiếp của phe ta, có 100% xác suất tự tê liệt bản thân. Giải trừ trạng thái Điện li cho 1 đồng minh ngẫu nhiên, nếu không có đồng minh nào rơi vào trạng thái Điện li sẽ giúp bản thân nhận thêm 1 tầng Nạp năng sấm sét. Ngẫu nhiên 1 Võ Sĩ chưa đầy nộ phe ta sẽ được hồi 150 nộ (ưu tiên Yashiro Lục Địa Khô Cằn), lần tuyệt kĩ đầu tiên mỗi trận sẽ tăng lượng hồi phục thêm 200 nộ. Mỗi trận có thể hồi sinh 1 lần sau khi bị hạ gục, hồi đầy HP và nộ, đồng thời nhận toàn bộ số tầng Nạp năng sấm sét. Trong 1 lượt, nếu bị tấn công khi đã nạp đầy điện, sẽ phản công bằng tuyệt kĩ (kích hoạt tối đa 1 lần mỗi lượt, chỉ có thể kích hoạt khi đã mở Nhị Môn), tổng sát thương lần phản công này giảm 50%, nhưng không gây hồi nộ địch. Nếu bản thân ở trạng thái Sấm sét bao trùm, sẽ chuyển tuyệt kĩ không phải phản công sang “Cung Tên Vận Mệnh”: Tấn công một mục tiêu, gây 66% sát thương lan cho các mục tiêu xung quanh, nhận toàn bộ hiệu quả tuyệt kĩ ban đầu trừ sát thương.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3770

Comments

No Comments

Leave a Reply