Duyên

Leona dị, Whip, Clark, Ralf +25% ATK

Leona dị, Crazy Iori, Rugal +25% HP

Leona dị, Leona, Heidern, Goenitz +25% ATK

Duyên ngầm

Crazy iori, Heidern, Bao

Kỹ năng

Giảm công võ sĩ nam phe địch (không cộng dồn các nội tại giảm công nam khác). Đồng minh của Leona dị tăng cho cô các chỉ số dựa theo hồn lực (không cộng dồn). Rắn tăng 10% hút máu. Hổ tăng 10% ATK. Gấu tăng 200 nộ khởi điểm. Rùa tăng 10% DEF.
Giảm công võ sĩ nam phe địch (không cộng dồn các nội tại giảm công nam khác). Bản thân nhận hiệu ứng “Bất khuất”, HP càng thấp, ST càng cao. Đồng minh của Leona dị tăng cho cô các chỉ số dựa theo hồn lực (không cộng dồn). Rắn tăng 12% hút máu. Hổ tăng 12% ATK. Gấu tăng 240 nộ khởi điểm. Rùa tăng 12% DEF.

Tấn công hàng 2 người, hồi HP bản thân. Mục tiêu đứng trước nhận hiệu ứng “Chảy máu” (giảm 6% HP mỗi lượt, giảm 40% khả năng hồi phục, 2 lượt).
Tấn công hàng 2 người, hồi HP bản thân. Mục tiêu đứng trước nhận hiệu ứng “Chảy máu” (giảm 7% HP mỗi lượt, giảm 60% khả năng hồi phục, giảm 50% tốc độ hồi nộ, 2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, 20% ST lan, 15% tỷ lệ choáng mục tiêu chính. Hồi HP bản thân. Nếu phe ta có đủ 4 loại hồn lực, tăng 10% KST và 25% tỷ lệ khống chế cho toàn đội (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, 20% ST lan, 20% tỷ lệ choáng mục tiêu chính. Hồi HP bản thân. Nếu phe ta có đủ 4 loại hồn lực, tăng 12% KST và 30% tỷ lệ khống chế cho toàn đội (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, 20% ST lan, 20% tỷ lệ choáng mục tiêu chính. Hồi HP bản thân. Nếu phe ta có đủ 4 loại hồn lực, tăng 12% KST và 30% tỷ lệ khống chế cho toàn đội (2 lượt). Nếu tuyệt kỹ hạ gục mục tiêu, lập tức đầy nộ và sử dụng tuyệt kỹ mới, tăng 1 lượng ST đáng kể, tăng 40% hút máu. Ngay sau đó, giảm 30% ST và 50% tốc độ hồi nộ bản thân, kích hoạt 1 lần trong trận.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1691

Comments

No Comments

Leave a Reply