Duyên

Chizuru, Mai, King +20% ATK

Mai, Yuri, Athena +20% ATK

Mai, Mary, Mature, Vice +20% HP

Duyên ngầm

Andy, Chizuru, Mary

Kỹ năng

Giảm công võ sĩ nam phe địch.
Giảm công võ sĩ nam phe địch (không cộng dồn các nội tại giảm công nam khác). Tăng 40% tốc độ hồi nộ bản thân. Sau khi bị hạ gục, hồi 100 nộ cho toàn đội.

Tấn công đơn mục tiêu, hồi 100 nộ bản thân.
Tấn công đơn mục tiêu, hồi 200 nộ bản thân. Tăng 70% ST lên võ sĩ vệ.

Tấn công toàn bộ địch, hồi 100 nộ bản thân.
Tấn công toàn bộ địch, gây thiêu đốt, hồi 100 nộ bản thân và đồng minh hàng sau.
Tấn công toàn bộ địch, gây thiêu đốt, hồi 100 nộ và tăng 10% kháng khống chế toàn đội. Tăng 25% ST lên võ sĩ nam.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1216

Comments

No Comments

Leave a Reply