1. Quay chip + Quay Tinh tú (15-17/4)

 2. Bán skin <Goenitz 2002UM> (15-16/4)

 3. Bán gói quà giới hạn + Bán gói quà nâng đẳng <Đả, Kĩ, Vệ> + Quay hồn vũ khí <Goenitz 2002UM & Verse> (15-18/4)

 4. Tiêu Kc (15-20/4)

 5. Bán skin <Verse> (16-17/4)

 6. Đăng nhập nhận quà (17-22/4)

 7. Nhiệm vụ Lễ Phục Sinh + Shop Lễ Phục Sinh + Gói quà Lễ Phục Sinh + Quét màn nhận quà Lễ Phục Sinh + X2 thể lực + QVMM + Giảm giá skin + Đập trứng Kc (17-20/4)

 8. Vui cùng hội quán (19-22/4)

 9. Quay hồn viện trợ <Clark XIII & Death Vice & Superstar Athena> + Bán gói hồn viện trợ + Quay Lõi NESTS + Tiêu Kc + Tiêu Kc (20-22/4)

 10. Lễ Khởi động sinh nhật + Nạp Kc sinh nhật (22-29/4)

 11. Shop bí ẩn + Đổi hồn hiệu & hồn sách + Bán gói quà nâng đẳng <Đả, Kĩ, Vệ> + Đua rương giới hạn <Angel XIV> + Tiêu Kc + Nạp Kc (22-25/4)

 12. Quay hồn lực 5 + Tách Rune & Hot Rune + Bán Skin <Angel XIV> + Quay hồn vũ khí <Angel XIV> + Tiêu Kc + Nạp Kc (25-29/4)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 1152

Comments

No Comments

Leave a Reply