Duyên

Chris Hỏa, Shermie Lôi, Yashiro Thổ +20% ATK

Chris Hỏa, Yamazaki, Iori +20% ATK

Chris Hỏa, Kyo, Chin, Mai +20% ATK

Duyên ngầm

Shermie Lôi, Yashiro, Choi

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ chí mạng toàn đội.
Tăng tỷ lệ chí mạng toàn đội. Bản thân miễn choáng.

Tấn công đơn mục tiêu, 30% tỷ lệ “Thiêu hồn” (giảm nộ và HP, 1 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, 30% tỷ lệ “Thiêu hồn” (giảm nộ và HP, 1 lượt). Tăng 12% tỷ lệ kháng khống chế cho các võ sĩ thuộc “Bát Xà”.

Tấn công hàng 2 người, 65% tỷ lệ thiêu hồn (2 lượt).
Tấn công hàng 2 người, 65% tỷ lệ thiêu hồn, 40% tỷ lệ câm lặng (2 lượt).
Tấn công hàng 2 người, 65% tỷ lệ thiêu hồn, 40% tỷ lệ câm lặng (2 lượt). Tăng 20% ST và giảm 25% tỷ lệ kháng chí mạng của mục tiêu đã dính “Thiêu hồn” trước đó.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1214

Comments

No Comments

Leave a Reply