Duyên

Alluring Mai, Mai, Andy +25% ATK

Alluring Mai, Goeniko, Elizabeth +25% ATK

Alluring Mai, Mary, Shermie +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tốc độ hồi nộ bản thân. Trong đội hình, cứ có 1 võ sĩ nữ tăng cho Alluring Mai 4% ST tuyệt kỹ. Tất cả các đòn đánh đều gây hiệu ứng thiêu đốt trong 2 lượt (không gây hồi nộ). Nếu thiêu đốt đến từ độc chiêu hoặc tuyệt kỹ và mục tiêu là võ sĩ nam, thiêu đốt sẽ được cường hóa thành “thiêu hồn” (giảm 100 nộ mục tiêu mỗi lượt, 2 lượt). Mỗi lần tung tuyệt kỹ, tăng 5% ATK, DEF (cộng dồn tối đa 3 lần).
Tăng tốc độ hồi nộ bản thân. Trong đội hình, cứ có 1 võ sĩ nữ tăng cho Alluring Mai 5% ST tuyệt kỹ, cứ có 1 võ sĩ nam tăng cho Alluring Mai 5% KST. Tất cả các đòn đánh đều gây hiệu ứng thiêu đốt trong 2 lượt (không gây hồi nộ). Nếu thiêu đốt đến từ độc chiêu hoặc tuyệt kỹ và mục tiêu là võ sĩ nam, thiêu đốt sẽ được cường hóa thành “thiêu hồn” (giảm 100 nộ mục tiêu mỗi lượt, 2 lượt) Sát thương đến từ thiêu đốt hoặc thiêu hồn bằng 100% ATK bản thân. Mỗi lần tung tuyệt kỹ, tăng 10% ATK, DEF (cộng dồn tối đa 2 lần). Vào đầu mỗi lượt đấu, nếu bản thân thấp hơn 50% HP, hồi 10% HP và 50 nộ (Hồi thêm 10% HP nếu số võ sĩ nữ nhiều hơn hoặc bằng số võ sĩ nam, ngược lại hồi thêm 100 nộ).

Tấn công đơn mục tiêu, hồi 100 nộ bản thân và 1 võ sĩ nữ phe ta. Nếu mục tiêu là nam, tăng 40% ST và có 30% tỷ lệ “Mê hoặc” (Không thể sử dụng độc chiêu, tuyệt kỹ và chỉ có thể tấn công Alluring Mai, Alluring Mai sẽ sao chép hết hiệu ứng có lợi của mục tiêu bị mê hoặc). Tăng 30% kháng khống chế bản thân.
Tấn công đơn mục tiêu, hồi 150 nộ bản thân và 1 võ sĩ nữ phe ta. Nếu mục tiêu là nam, tăng 40% ST. Bất kể mục tiêu là nam hay nữ, có 30% tỷ lệ “Mê hoặc” (Không thể sử dụng độc chiêu, tuyệt kỹ và chỉ có thể tấn công Alluring Mai, Alluring Mai sẽ sao chép hết hiệu ứng có lợi của mục tiêu bị mê hoặc). Tăng 30% kháng khống chế bản thân. Nếu mục tiêu không bị “Mê hoặc”, sẽ bị giảm 10% CHST và KST (2 lượt). Tăng 50% tỷ lệ tung độc chiêu.

Tấn công hàng 2 người, 50% tỷ lệ “Mê hoặc” mục tiêu nam 1 lượt. Tăng 20% CHST và KST bản thân (2 lượt). Hồi 100 nộ cho hàng sau phe ta.
Tấn công hàng 2 người,  70% tỷ lệ “Mê hoặc” mục tiêu nam 1 lượt. Tăng 30% CHST và KST bản thân (2 lượt). Hồi 100 nộ cho toàn đội.
Tấn công hàng 2 người, bỏ qua đỡ đòn, chống cự, 90% tỷ lệ “Mê hoặc” mục tiêu nam 1 lượt, nếu mục tiêu không bị “Mê hoặc” sẽ nhận thêm 30% ST. Tăng 35% CHST và KST bản thân (2 lượt). Hồi 150 nộ cho toàn đội. Kích hoạt “Thả thính” (Nếu số võ sĩ phe ta nhiều hơn hoặc bằng phe địch, giảm 10% DEF toàn bộ địch, ngược lại giảm 15% ATK toàn bộ địch. Nếu số võ sĩ nữ phe ta nhiều hơn hoặc bằng phe địch, tăng 10% KST tuyệt kỹ cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta, ngược lại tăng 15% ST tuyệt kỹ cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3706

Comments

No Comments

Leave a Reply